บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ สำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความ จำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ประวัติการจ่ายปันผล

   ผลการดำเนินงานงวด   
   อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย)   
วันปิดสมุดทะเบียน   
   วันจ่ายเงินปันผล   
01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.40 10 มี.ค. 2559 10 พ.ค. 2559
01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
0.25
28 These scenes may involve the female actor calling for the shot to be directed at some specific part of her body. Starting with erotic stories and woodblock prints from before the 20th century, Japanese pornography evolved into distinct subcategories with the media that in addition of pornographic videos and magazines featuring live actors, there is exist categories of pornographic manga , pornographic computer games , and pornographic anime . Evolutionary psychologists suggest free celeb sextapes that rounded buttocks may have evolved to be desirable trait because they provide a visual indication of the woman youth and fertility. Pornography is often distinguished from erotica, which consists of the portrayal of sexuality with high-art aspirations, focusing also on feelings and emotions, while pornography involves the depiction of acts in a sensational manner, with the entire focus on the physical act, so as to arouse quick intense reactions. Diaper fetishism is totally independent from pedophilia as the wearer derives pleasure only from the diaper and/or use of it. A sex party is a gathering at which sexual activity takes place. Films with risque content commenced to be produced soon after the invention of the motion picture in the 1880s. Incest itself is largely taboo, and is a crime in many countries. Often, strong views are expressed with regard to anal sex; it is controversial in various cultures, especially with regard to religion, commonly due to prohibitions against anal sex among gay men or teachings about the procreative purpose of sexual activity. Likewise, Fox Broadcasting Company has also dedicated an entire evening programming block to adult animation programs, known as Animation Domination. Shibari is a Japanese word that literally means to tie or to bind. Clothes wetting: The person is sexually aroused by wetting one clothing or observing another person doing so. Both sexes sometimes apply lubricating substances to intensify sensation. Transsexual pornography is a genre of pornography. ส.ค. 2558
07 ก.ย. 2558
01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
0.50
23 เม.ย. 2558
07 พ.ค. 2558
01 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557
0.20
28 ส.ค. 2557
05 ก.ย. 2557
01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
0.40
23 เม.ย. 2557
07 พ.ค. 2557
01 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2556
0.25
28 ส.ค. 2556
06 ก.ย. 2556
01 ก.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
0.50
24 เม.ย. 2556
09 พ.ค. 2556
-
0.20
29 ส.ค. 2555
06 ก.ย. 2555
01 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
20:1(หุ้นปันผล)
08 มี.ค. 2555
10 พ.ค. 2555
01 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
0.30
08 มี.ค. 2555
10 พ.ค. 2555
-
0.20
23 ส.ค. 2554
01 ก.ย. 2554
01 ก.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553
0.25
26 ก.พ. 2554
23 พ.ค. 2554
01 ม.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2553
0.10
24 ส.ค. 2553
03 ก.ย. 2553
01 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552
0.25
07 พ.ค. 2552
20 พ.ค. 2553
01 ม.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2552
0.15
31 ส.ค. 2552
07 ก.ย. 2552