ชื่อบริษัท      
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด  (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
98.57  ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 98.57 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)
และ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-1408 ถึง 10
โทรสาร  0-3869-2028
ที่ตั้งสำนักงานสาขา(1)
เลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชาก
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3829-7302 ถึง 4
โทรสาร  0-3829-7305
ที่ตั้งสำนักงานสาขา(2)
เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-21169294
โทรสาร  0-27221132
เลขทะเบียนบริษัท
0107550000220
Website
www.qualitechplc.com
นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 Call Center 0-2229-2888
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300
โทรสาร 0-2260-1553

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสำนักงานย่อยอีก 3 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. เลขที่ 302/4 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. Typically features adult, masculine men with varying degrees of muscle, body fat, and body hair, akin to beefcakes, or bears. The glans itself may widen and lengthen as the stimulation continues, becoming slightly darker in colour, while the gliding action of the foreskin reduces friction. Reality and voyeur pornography, animated videos, and legally prohibited acts also influence the classification of pornography. If one person is penetrated by two objects, it is generically called double penetration . Mammary intercourse is known as titty-fucking, titfuck, or a titjob in the United States, as well as tit wank or French fuck in the United Kingdom - the latter term dating back to the 1930s; while a more jocular equivalent is a trip down mammary lane. Cum shots typically do not appear in girl-girl scenes and orgasm is normally implied by utterances, cinematic conventions, or body movement. Works in this genre may be considered adult for any number of reasons. A related term used in the genre is the term cougar, which implies an older woman as predator. Certain websites have begun providing bondage videos and photographs featuring the kidnapping roleplay, which has been largely the hallmark of detective style bondage magazines. A 2009 study found that heterosexual male fat admirers preferred females that were clinically overweight and rated both overweight and obese women more positively than slighter individuals. Preggo pornography features pregnant performers and may include erotic lactation as a fetish. As women, they face concerns separate from men. Lolita pornography caters to ephebophiles. Solo pornography recognized with AVN Awards include the All Alone series and All Natural: Glamour Solos. Both sexes sometimes apply lubricating substances to intensify sensation. It is also followed by dedicated industry publications and trade groups as well as the mainstream press, private organizations , government agencies, and political organizations. A spanking may be carried out with the use of a bare or gloved hand, or with any of a variety nude celebrity porn of implements, including a paddle, strap, hairbrush, feather duster or belt. เลขที่ 241/9 หมู่ที่ 7 ถนนเนินแสนสุข ตำบลหนองแขม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. เลขที่ 188/122 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง