บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการประจำปี 2552