แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 9 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล The resolutions of the Board of Directors to postpone the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"), cancel the agenda and meeting of the AGM scheduled on April 9, 2020 and approve the payment of interim dividend