ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ IR Contact

IR Contact : คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ

Position : ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

Tel : 0 3869 1408-10

Fax :  0 3869 2028 

Email : info@qualitechplc.com

IR Contact : Ms.Kunlanit Sarapab

Position : Administration Department Manager

Tel : 0 3869 1408-10

Fax : 0 3869 2028 

Email : info@qualitechplc.com