ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม Corporate Social Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

     บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมทั้งภายในและภายนอก..โดยกำหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย คำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

     บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมความปลอดภัย โดยการให้บริการทดสอบตรวจสอบและรับรองคุณภาพนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัยสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดังกำหนดไว้ในค่านิยมของบริษัทฯที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ”

     ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และได้มีการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท ดังนี้

Corporate Social Responsibilities : CSR

                   Qualitech Public Company Limited determines to undertakes its business in good governance, intends morally run business accompany with focus on internal and external corporate social responsibilities. This is one of our strategies to endure continuity business development which covers controlling and developing personnel, runs business equitably for every parties, thinks over on safety and quality of services, takes action  to develop community, effectively utilize natural resources and also aware of environmental conservation.

                   Our company realizes that we undertakes the business in engineering and safety inspection services by providing Non-Destructive Testing, Inspection and certification service which is comply with international standard and law. It is our priority responsibility to strictly follow safety standard system in Thailand and oversea as our company value “Reliability, Safety, Agile, Customer Focus and Quality.”

                   The Office of The Securities and Exchange Commission report principle. Beside, our company attempts to complete and revise Corporate Social Responsibilities contents yearly.

 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึ้นอยู่กับผลงานความสามารถโดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นในองค์กร มีการจัดสรรสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการเป็นกิจกรรมหลักทุกปี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

การจ้างงาน

วันและเวลาทำงานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. งานในสำนักงาน วันทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา  08:00 น. – 17:00 น.

2. งานปฏิบัติภาคสนาม งานโครงการ ประเภทงานตรวจสอบทดสอบ วันและเวลาทำงานขึ้นกับการตกลงกับลูกค้า ภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการของบริษัทฯเป็นการให้บริการทดสอบตรวจสอบในสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด การปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานทั้งขณะกระบวนการผลิตของลูกค้ายังทำงานและขณะหยุดทำงาน (Shutdown) ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดวันและเวลาทำงานที่แน่นอน จึงต้องมีพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรค่าตอบแทนตามความเหมาะสมให้กับพนักงาน

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติ ผ่านระบบการคัดเลือกทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การคำนวณ การทดสอบทางด้านภาษา การทดสอบปฏิบัติเรื่องทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้หรือไม่ หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมและสามารถหรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆต่อไปได้หรือไม่

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมมากที่สุด โดยกำหนดไว้ใน Standing Instruction ในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ผลตอบแทนในการทำงาน ค่าตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าใบรับรอง เป็นต้น รวมทั้งยังจัดสรรสวัสดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่

โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

 • กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส/คลอดบุตร/บุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับส่ง
 • เบี้ยขยัน
 • การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาการทำงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร

โดยบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการมุ่งพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในทุกส่วนงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญตามมาตรฐานสากล เพื่อพร้อมรับรองและสร้างความพึงพอใจในงานบริการทุก ๆ ด้านอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในประสบการณ์วิชาชีพขั้นสูงหลายสาขา และผ่านการรับรองจากสถาบันวิชาชีพชั้นนำต่าง ๆ ดังนี้

การรับรองจากสถาบัน ASNT (American Society for Nondestructive Testing) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • สาขางานทดสอบโดยไม่ทำลาย Level I, II, III

การรับรองจากสถาบัน CSWIP (Certification Scheme for Personnel) ประเทศอังกฤษ

 • สาขางานตรวจสอบงานเชื่อม

การรับรองจากสถาบัน API (American Petroleum Institute) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 • สาขางานตรวจสอบและรับรองถังอัดความดันสูง มาตรฐาน API 510
 • สาขางานตรวจสอบและรับอรองถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มาตรฐาน API 653
 • สาขางานตรวจสอบและรับรองระบบท่อในกระบวนการผลิต มาตรฐาน API 570 
 • สาขาการตรวจสอบตามความเสี่ยง มาตรฐาน API 580

การอนุญาตจากสภาวิศวกรประเทศไทย ให้เป็นวิศวกรควบคุมในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการครบทุกสาขาทั้งในระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร

การรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรมประเทศไทย ให้เป็นผู้ทดสอบ ตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้มีการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นผู้ดำเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย  การดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่

 • การจัดทำแผนการป้องกัน หรือแผนการลดความเสี่ยง ในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือการเกิดอันตรายบริเวณสถานที่ต่างๆ ในบริษัท การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
 • เผยแพร่ความรู้กฎหมายเละข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงการแจ้งข้อมูลกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และป้ายประกาศบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง
 • นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนแล้วยังให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ปลอดภัยในการทำงานแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย เช่น เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่ถูกต้อง เป็นต้น
 • จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท โดยให้มีการประชุมเพื่อวางนโยบายด้านความปลอดภัย และติดตามผลเป็นประจำทุกเดือน
 • จัดทำและได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลผลิตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อมกฎหมายและวัฒนธรรม

     Company emphasizes to treat employees impartially. Executives pay attention to all levels of employees. No matter where they graduated from, they would receive equivalent opportunity which depends on fairness of reward system. Beside, company is willing to support personnel development in career path, encourages employees to express their opinions by providing opinion box and also provide benefits, annual recreation events to support employees’ better quality of life.

Employment

      Working day and time of employees is divided into 2 items as below;

1. Working hour in the office Monday to Saturday 08.00hr – 17.00 hr

2. Working hour on site depends on clients’ agreement which accordance with Labor law 1998 and related laws.

According to conducting inspection services at Site area where clients appointed, it is difficult to specific certain working date and time. Therefore, the operator shall work under clients’ agreement. Due to flexible working date and time, company has provided suitably work reward for the operators.

For recruiting new employees, company considers from education, qualification, experiences and performance. Candidates shall pass writing examination, math examination, English test, computer skills test and also face to face interview. Candidates who pass the examination shall work as trainees, probation period is 119 working days to consider that candidates have potential and suitable qualifications for working in this position or not.

Reward and benefit management

Company has obvious reward and benefit regulations for employee by specified in Standing Instruction which is constantly revised. Company has payment policy for employees in term of monthly salary, work reward, direct position, overtime, specific certificate etc. such as

The company has established the Employees’ Welfare Committee in accordance with the regulation of Ministry of Labour, which comprises of both employer and employee representatives, to take responsibility regarding to employees’ welfare.

 • Provident fund
 • Life/health/accident insurance
 • Social security
 • Employee loan fund
 • Employee subvention for marriage/childbirth/relatives deceased
 • Scholarship for employees’ children
 • Uniform
 • Transportation
 • Diligence
 • Annual medical examination
 • Medical examination before work
 • Personal protective equipment
 • Get well basket

Company also set up welfare committee which consists of representative of employer and employee to discuss this matter.

Personnel development

Company determines to develop personnel because they are the significant part who drives the business to achieve goal and motivate organization to sustainable business development. As a result, company has focused on personnel development from the beginning till retiring as below details;

 • Arrange various orientations in basis company information, company’s scope of works, working regulations, safety induction, anti-corruption, business morality and company’s value.
 • Organize technical training such as Technical training for the best practice in operation such as Basic Welding for Welding Inspector, Radiation Test, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Test, Penetrant Test, Working in Confined Space and Basic Radiation Safety Prevention, Visual Test, Working at height safety, ECT Level II ect. to develop operators’ specific technique skills to perform job properly and skillfully.
 • Arrange supporting course for management’s skill such as Time Management Digital  Economy, Presentation  Skill  Workshop, Business Plan  etc.
 • General Training for daily life such as Basic First Aid and Rescue, Basic Fire Fighting and Basic English for Technician.
 • Encourage employees to plan their career path in 2020, established Development Plan and Succession Plan to be the guideline for year 2021.
 • Annually schedule for training plan with proper budgeting in advance for effective training. In 2020, the company organized internal training and delivered personnel to train with outside training institutions for 119 curriculums (In-House training 86 curriculums and Public training 33 curriculums) covering all employees in every department.
 • Follow up employees after training to ensure that they fully understand contents from training course. Issue certificates and appoint for the re-certificate period.

Occupational Health, Safety and Environment of Work

The company realizes importance of safety in life, occupational health of employees along with the relevant; therefore, the company stipulates universal standard occupational and safety management as guideline to build up good environment for work

The company strictly follows the regulation by having Committee of Safety, Occupational Health and Work Environment along with professional safety staffs to operate, control, monitor situations of safety, occupational health and work environment of the company to be corresponding to policy and work plan including promoting employees to realize precedence of building up safety and complying with policy of safety, occupational health and work environment as follows

 • Making a preventive plan and risk reduction plan to face danger from operation or hazards in many areas in the company along with improving environment to be safe and checking equipment and tools
 • Promulgating knowledge, law and regulations of safety, occupational health and other relevant laws such as labor law, transportation law, regulations of Ministry of Industry etc. including informing amended law through electronic mail and billboard of the company so that employees can search for information as benefit to them to promote self-safety 
 • Apart from basic knowledge of safety, occupational health management system and safety of every employee. The company also educates the employees to prevent accidents regularly with training, publication on board and electronic mail that supports not only safety in work but also safety in routine life such as driving safely and work tools usage etc.
 • Setting up safety committee of the company by arranging a meeting to create safety policy with monthly follow-up
 • Submit and certified for occupational health and safety standard (ISO 45001)

Human rights and employees parity

To respect and appreciate in human right is the foundation of personnel development. Human resources are the main key to improve production and value added to endure business development. Company consistently aware of human rights by treating them equally, no matter what races, nationalities, gender, religions, poverty, disables person, sick person including respect and accept differences in thinking, society, environment, law and culture.

บริษัทฯ ให้บริการการทดสอบโดยไม่ทำลาย และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ภายใต้การยึดหลักมาตรฐานสากลและข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผ่านระบบการสำรวจ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Company engages in the provision of Non-destructive testing, and Inspection/Certification services in accordance with international standards and regulations, aim to satisfy and assure that clients get the quality services by following up satisfaction survey and continuous on services improvement

บริษัทฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถทำได้ เช่น ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการประหยัดพลังงานโดยการตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าและดูแลสิ่งแวดล้อม จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บสำหรับแยกขยะเป็นพิษเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมบริการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับบริษัทคู่ค้า รวมถึงได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด ISO 14001 :2015 ให้กับพนักงาน เป็นต้น

 

The Company fully supports environmental conservation during the working process such as adjusting the working process to use natural resources to their fullest and most efficiently. The Power Saving Project sets the turn off time for the air-conditioning before the working hours finish in order to save the electricity bill and be environmentally-friendly and than provides the areas for garbage bins to separate hazardous waste before entering the appropriate destruction process. The Company has been certified as the Green Industry Level 2 so as to be part of carrying out the service activity with trade partners to reduce the impact on the environment and providing training on environmental knowledge according to provision of ISO 14001: 2015 for employees.

 

        บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการดำเนินกิจกรรมบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยแต่ละโครงการมีการจัดตั้งคณะทำงานที่มาจากหลาย ๆ ส่วนงาน

           ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุน และร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น

 • จัดตั้งกองทุนการศึกษาโครงการ "กองทุนควอลลีเทค ต้นแบบเพื่อการศึกษา" เพื่อมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดระยอง
 • เปิดฝึกอบรมให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ สถานประกอบการ ในหลักสูตรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเรียน และนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานฝึกงาน
 • จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยตรงให้กับคณะอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯ เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย
 • เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ได้มีโอกาสมาฝึกงาน พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพ
 • การกำจัดสารเคมีกับบริษัทที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินการมีคุณภาพ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 • บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
 • สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชน
 • บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็นให้กับคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
 • มอบคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชนบ้านพลง จังหวัดระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อชุมชน
 • มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์และพยาบาล

          The Company recognises the importance of its corporate social responsibilities and pays close attention toits effects upon the community by supporting and regularly participating in community events. Our employees are encouraged to participate in these activities.

          Over the previous year of 2020, the Company supported and attended the following social activities:

 • Set up the scolarship project "Qualitech Education Fund - Model for Education" so as to offer progressive scholarships to primary students in Rayong
 • Provide training sessions at the enterprise for students from Thai-Austrain Technical College, Chonburi, for Non-Destructive Testing Program so as to strengthen knowledge in learning and continue such knowledge in their internship.
 • Allocate personnel experienced in technical areas to be guest speakers to impart knowledge and hands-on experience to teachers from technical colleges in the northeast.
 • Provide an opportunity to students, university students and teachers to train and perform actual tasks so as to develop their knowledge and ability to adapt it in their profession.
 • Carry out chemical disposal with a certified company to ensure a quqlity disposing process that does not cause environmental problems.
 • The company carried out a campaign to encourage staff to conserve the environment, save energy, and  make worthwhile use of resources.
 • Supported scholarship for children of staff.
 • Supported Children Day activities for communities.
 • Donate commodities to Camillian Social Centre, Rayong so as to help HIV and AIDS patients.
 • Give computers to Bann Plang Community, Rayong for social work.
 • Donate money to Phramongkutklao Hospital Foundation, Bangkok to promote and support the work of doctors and nurses.

 

การยึดมั่นในหลักธรรมภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและเป็นมากกว่าการทำสาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว หากแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และเพื่อเสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน  บริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุ้นและสร้างโอกาสให้พนักงานนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่จะส่งผลทั้งในเชิงมูลค่าและคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

 

Consistently abiding by good governance principles and corporate social responsibilities are at the very core of our organizational values and culture, and are of greater importance than only participating in the communities’ events from time to time. The Company intends to develop business sustainably to ensure that interested persons gain mutual benefits both in the short-and long-term. Our clients and business partners grow together and also support the community and society sustainably. The Company still intends to support new innovations to carry on research and development. Additionally, the Company supports employees in expressing their ideas and creativity in term of value for the economy, society and the environment by continuously arranging various training courses in any related fields and exchanging information, ideas and opinionsthrough the “Executives Meet Employees Event”.