HEALTH & SAFETY HEALTH & SAFETY

 

นโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย               

              บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้เจตจำนง ดังนี้
 

  1. ดำเนินการตรวจสอบ/ทดสอบอย่างเป็นระบบตามวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ มาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด  เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง
  2. มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ด้วยความเป็นกลาง และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
  3. ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  4. ดำเนินการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยศึกษาและประเมินความเสี่ยงภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บและภาวะทุขภาพเกี่ยวกับการทำงาน และป้องกันผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซื้อ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
  6. บุคลากรดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากความกดดันทางด้านการค้าและความกดดันอื่นทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีมาตรการป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับและสิทธิ์ต่าง ๆ ของลูกค้า
  7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณภาพของงานตรวจสอบ/ทดสอบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
  8. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงานบริการตรวจสอบ/ทดสอบรวมถึงระบบมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวข้อง

 

              นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

Quality Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems Policy                

                     Qualitech Public Company Limited give importance to quality services, safety, awareness of the responsibility to employees stakeholders society and environment by adopting the quality management system Management system Environment Occupational health and safety management system as part of business operation to practice regularly and to develop continuously Under the following intentions
 

1. Systematically Inspection/Testing in compliance with international and domestic standards or customers’ standards to achieve accurate testing results.

2. Dedicated to following the ISO/IEC 17025 Laboratory Testing Standard with impartiality and continue to improve the effectiveness of the laboratory testing quality system.

3. Manage with consideration to stakeholders both inside and outside the organization.

4. Proceed Management of Occupational Health and Safety systems by studying and making risk assessment in accordance with related laws and requirements of Occupational Health and Safety Management Systems for the prevention of work-related injury and ill health and protect stakeholders.

5. Has a good relationship with vendors to enhance efficiency in procurement to satisfy buyer or user.

6. Personnel proceed independently from trade pressure and other pressures (internal and external pressures) Including preventive measures the confidential information and various rights of customer.

7. Encourage staff professionalism for quality, promptness, and punctuality of the inspection/testing and Industrial Cleaning Service to ensure customer satisfaction.

8. Commitment to comply with the law and continuously improve effectiveness of Inspection/Testing  maintenance management systems, including the related management standards

                   
                     This policy is effective from 15 March 2022