การทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection) Advanced Non-Destructive Test

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) มีการให้บริการด้านงานทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection) ประกอบด้วย 
 

ระบบเอกซเรย์ดิจิตอลแบบ (Direct Radiography System - DRT)

ระบบเอกซเรย์ดิจิตอลแบบ (Computed Radiography System - CRT)

การทดสอบโดยคลื่นเสี่ยงความถี่สูงแบบ (Phased Array - PAUT)

การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวนแบบเรียงตัว (ECA)

การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบอัตโนมัติ (Automated Ultrasonic Test - AUT)

Scorpion Utrasonic Crawler (UTM Crawler)

Tank Floor Scan by Magnetic Flux Leakage (MFL)

Video Scope

Acoustic Emission Test (AET)

Tube Inspection

การทดสอบโดยเทคนิค (Time of Flight Diffraction - TOFD)

Medium Range Ultrasonic Test (MRUT)

Electro-Magnetic Acoustic Thickness Gauge (EMAT)

Direct Radiography System (DRT)

Computed Radiography System (CRT)

Phased Array Ultrasonic Test (PAUT)

Eddy Current Array (ECA)

Automated Ultrasonic Test (AUT)

Scorpion Ultrasonic Crawler (UTM Crawler)

Tank Floor Scan by Magnetic Flux Leakage (MFL)

Video Scope

Acoustic Emission Test (AET)

Tube Inspection

Time of Flight Diffraction (TOFD)

Medium Range Ultrasonic Test (MRUT)

Electro-Magnetic Acoustic Thickness Gauge (EMAT)