การตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk Based Inspection - RBI) Risk Based Inspection - RBI

การคำนวณความเสี่ยงสำหรับการตรวจสอบตามความเสี่ยงขึ้นกับการกำหนดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายร่วมกับผลกระทบเมื่อเกิดความเสียหาย ความเสียหายของอุปกรณ์รักษาความดัน หมายถึง การสูญเสียการกักเก็บความดันซึ่งส่งผลให้มีการรั่วไหลสู่บรรยากาศ หรือการแตกออกของส่วนประกอบของอุปกรณ์รักษาความดัน   ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นมากเมื่อมีการสะสมของความเสียหายของส่วนประกอบที่รับความดันในระหว่างการใช้งาน   เมื่อถึงจุดหนึ่ง ความเสี่ยงก็จะเกินกว่าความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ผู้ประเมินจะให้คำแนะนำในทำการตรวจสอบและแก้ไขส่วนที่มีความเสียหายเพื่อลดความเสี่ยงลง..การดำเนินการตรวจสอบเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยในการลดความเสี่ยง แต่จะลดความไม่แน่นอนและทำให้สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และวางแผนในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายนั้นได้ทันท่วงที

 

The calculation of risk for a risk-based audit is based on determining the probability of damage in combination with the impact on failure. Pressure treatment equipment damage means loss of pressure retention resulting in leakage into the atmosphere. or rupture of the components of the pressure equipment The risk is greatly increased with the accumulation of damage to pressure sensitive components during use. at some point The risk will be greater than the risk that is acceptable. The assessor will advise on the inspection and correction of the damaged part to reduce the risk. Conducting audits alone does not help in reducing risk. But it will reduce uncertainty and make it possible to assess the actual damage. and plan to repair or replace the damaged components in a timely manner.