การจัดทำแผนการตรวจสอบและทดสอบ (ITP) Inspection and Test Plan (ITP)

แผนการตรวจสอบและทดสอบ เป็นการจัดเตรียมขั้นตอนและปริมาณงานตรวจสอบทดสอบ  สำหรับงานสร้างใหม่ งานตรวจสอบตามวาระ และในช่วงการซ่อมบำรุงใหญ่ตามข้อกำหนดของเจ้าของงาน มาตรฐาน ข้อกำหนดของกฏหมาย และผลจากการประเมินความเสี่ยงสำหรับอุปกรณ์รับความดันเช่น ภาชนะรับความดัน  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ระบบท่อ  ถังเก็บน้ำมันหรือสารเคมี หม้อน้ำ และอุปกรณ์ระบายความดัน (pressure relief devices) ที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเคมี ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมต่าง ๆ อาจรวมถึง การตรวจสอบโดยพินิจด้วยสายตา การทดสอบโดยไม่ทำลายทั้งแบบทั่วไปและขั้นสูง การวิเคราะห์ทางจุลภาค เป็นต้น

The inspection and test plan provides quantitative procedures to establish a plan for activities during fabrication, construction, periodic and turnaround inspection per owner specifications, codes/standards, regulation and risk based assessment for pressurized fixed equipment including pressure vessels, heat exchangers, piping systems, tanks, boilers, and pressure relief devices in refining, petrochemical, and chemical process plants.
 
The activities may include visual inspection, conventional and advance nondestructive testing, microstructure analysis, etc.