งานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Agriculture Industry

QLTI is Subsidiary of QLT

การตรวจสอบสินค้าเกษตรส่งออก
1. ตรวจสอบสภาพของสินค้า ณ โกดังเก็บสินค้า
2. ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของ รถบรรทุก เรือโป๊ะ ตู้คอนเทนเนอร์ และเรือใหญ่
3. ควรคุมการขนถ่ายสินค้าจากโกดัง ไปยัง รถบรรทุก เรือโป๊ะ ตู้คอนเทนเนอร์ และเรือใหญ่
4. เก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อส่งให้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้า และวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัท  QLTI
5. ทำการสำรวจน้ำหนักของสินค้าในเรือใหญ่ (Draft survey)
6. ทำการอบรมยากำจัดแมลงในเรือใหญ่
7. ออกเอกสารรับรองน้ำหนักและคุณภาพ
 
หลักการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรนำเข้า
1. ตรวจสอบสภาพของเรือใหญ่ ตู้คอนเทนเนอร์ โกดัง ปริมาณและคุณภาพของสินค้า และเก็บตัวอย่างส่งเข้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ของบริษัท  QLTI
2. ตรวจสอบปริมาณของสินค้าขณะทำการขนถ่ายจากเรือใหญ่สู่เรือโป๊ะ และตามท่าเรือ/โกดังต่างๆ ของลูกค้า
3. ออกเอกสารรับรองน้ำหนักและคุณภาพ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย

 

QLTI is Subsidiary of QLT

EXPORT INSPECTION - AGRICULTURAL PRODUCTS
1. Checking the condition of cargo at warehouses.
2. Cleanliness inspection of trucks, lighters, containers and vessel.
3. Supervision of cargo loading from warehouses into trucks, lighters, containers and vessel. 
4. Sampling cargo for QLTI laboratory and Office of Commerce Standard (OCS) for analysis.
5. Perform Draft survey.
6. Perform Fumigation on board vessel.
7. Issue Weight and Quality Certificate.
 
IMPORT CARGO INSPECTION - AGRICULTURAL PRODUCTS
1. Inspection of condition of vessels, containers, warehouses, quantity and quality of commodity, and sampling to analyze in QLTI laboratory
2. Physical checking the quantity of commodity discharging from vessel to lighters and client's terminals/warehouses
3. Issue Weight and Quality Certificate as per contractual requirements.