กรมโรงงานอุตสาหกรรม Department of Industrial Work (DIW)

การให้การรับรองหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับรองหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน โดยเริ่มตั้งแต่

  • การขึ้นทะเบียนหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  • จัดหาผู้อำนวยการใช้หม้อน้ำ
  • การทดสอบและตรวจสอบประจำปีของหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  • การฝึกอบรม
  • การขยายเวลาการตรวจสอบหม้อน้ำ
  • การวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

การให้การรับรองแท็งก์ขนส่งตามข้อกำหนดของ ADR

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการงานรับรองแท็งก์ขนส่ง ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนแท็งก์ขนส่ง, การทดสอบและตรวจสอบแท็งก์ขนส่งตามวาระ 3 ปี และ 6 ปี, การทดสอบและตรวจสอบแท็งก์ขนส่งภายหลังจเกิดอุบัติเหตุ

Certification of liquid-cooled boilers and boilers
 
Qualitech Public Company Limited provides boilers and boilers that use liquid as a heat medium. starting from
 
- Registration of boilers and boilers that use liquid as a heat medium
- Supply the director to use the boiler
- Annual testing and inspection of radiators and boilers that use liquids as a heat medium.
- training
- Extension of radiator inspection time
- Analysis of the residual life of boilers and liquid-cooled boilers
 
ADR-compliant shipping tank certification
 
Qualitech Public Company Limited provides transportation tank certification services including tank registration, 3-year and 6-year term tank testing and inspection, testing and inspection. Transport tank after accident