โรงไฟฟ้า Power Generation Industry

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้าก็เพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในช่วงของการผลิต โดยตรวจหาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แล้วทำการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเหล่านั้นในช่วงการหยุดเพื่อซ่อมบำรุง

ขั้นตอนการทดสอบประกอบด้วย

 

Power plant equipment inspection has objectives to ensure safety of the operation and desired reliability by identifying any defects and deteriorations to be fixed, repaired or replaced appropriately.

The scope of work includes;