ถังเก็บน้ำมัน/สารเคมี Tank Inspection

ถังเก็บน้ำมันหรือสารเคมีมีหลากหลายรูปแบบเช่น

  • ถังทรงตั้งเนื้อพื้นดิน
  • ถังทรงกระบอกแนวนอน
  • ถังใต้ดิน
  • ถังขนส่งน้ำมัน

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทตรวจสอบระดับ 3 จากกรมธุรกิจพลังงาน (DoEB) ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองถังเก็บน้ำมันได้ทุกขนาด และกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบถังเก็บสารเคมี   กฏหมายไทยได้กำหนดให้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมีอันตรายและระบบท่อต้องได้รับการตรวจสอบสภาพภายนอก และภายในตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต   ถังที่สร้างขึ้นใหม่ กำลังซ่อมแซมหรือดัดแปลงต้องได้รับการตรวจสอบเช่นกัน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การตรวจสอบและทดสอบของเราไม่เพียงปฏิบัติตามกฏหมายเ เรายังได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดยวิศวกรที่ได้รับการรับรองจาก API653 อีกด้วย

Qualitech Public Company Limited is the Department of Energy Business (DOEB) Level-3 registered inspection company which has the ability to inspect and certify any size of oil storage tanks and all other chemical storage tanks.   It is mandatory by Thai law that storage tanks and its piping containing oil, fuel, and hazardous chemicals must be inspected for externally condition and internal depend on condition and related regulations by authorized person.   New construction, repaired and modified tanks are also required to inspect.

Our inspections and testing not only comply with statutory requirements but also API653. The inspections and testing are as follows: