แท๊งค์ขนส่งน้ำมันและสารเคมี Transportation Tank

 
แท็งก์ขนส่งที่ทำการขนส่งสารเคมีและน้ำมันทางถนน   มีความจำเป็นต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เช่น  ADR และตามข้อกำหนดของกฏหมาย เช่น กฏหมายของกรมธุรกิจพลังงาน (DOEB) สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง และกรมโรงงานฯ สำหรับสารเคมีอันตราย
ขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วย

 

Land transportation vehicles carrying dangerous goods in bulk are required to be inspected and tested for public safety and per international standard such as ADR and related regulations as Department of Energy Business (DOEB) for fuel gas and oil and Department of Industrial Work for dangerous goods.

The scope of work includes;