การผลิต (Fabrication & Construction) Fabrication & Construction Industrials

   

การผลิตหมายถึง การก่อสร้างอุปกรณ์ เช่น ภาชนะรับความดัน ถังเก็บสารเคมี โมดูล โครงสร้างเหล็ก แท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยวิธีการตัด การดัด การเชื่อมและการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งขั้นตอนที่กล่าวมาเหล่านี้อาจเกิดความเสียหายในวัสดุได้ และในบางกรณีก็ส่งผลถึงชิ้นส่วนที่ได้แปรรูปแล้ว การเชื่อมถือว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบโดยไม่ทำลายในขั้นตอนนี้

การทดสอบโดยไม่ทำลายเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบและประเมินวัสดุ เพื่อตรวจสอบหาความไม่ต่อเนื่องโดยไม่ทำลายวัสดุ  งานเชื่อมต้องได้รับการทดสอบและรับรองให้เป็นไปตามข้อกำหนด  โดยปกติแล้วการก่อสร้างด้วยการเชื่อมต้องได้รับการรับรองซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลาย   การทดสอบโดยไม่ทำลายจะเผยให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากการเชื่อม และเป็นการป้องกันความเสียหายในอนาคตที่อาจเกิดจากข้อบกพร่องเหล่านี้

   
 
Fabricating refers to building metal structures for example pressure vessel, storage tank, modules and platforms by cutting, bending, welding, assembling etc. These processes can cause breakdowns in the materials used and, in some cases, defects or failures in the finished product. Welding is one of the most common processes used in assembling and is usually the focal point of non-destructive testing (NDT).
 
Non-destructive testing (NDT) is the process of inspecting, testing, or evaluating materials, components or assemblies for discontinuities without destroying the serviceability of the part or system.
 
Welds are commonly tested with welds requiring also include a non-destructive testings These inspections can reveal the welding defects and be initial failure prevention
 
commonly used Non-destructive testing (NDT) are
1.Advanced Non-Destructive Testing
2.Conventional Non-Destructive Testing