อุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ Oil & Gas Industry

  

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำมีทั้งตั้งอยู่บนฝั่งและนอกชายฝั่ง บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการกับอุตสาหกรรมนี้ทั้งในระหว่างการก่อสร้าง ขบวนการผลิต และช่วงที่หยุดซ่อมบำรุงสำหรับอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น ภาชนะความดัน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ถัง หอกลั่น ระบบท่อ วาล์ว ท่อขนส่ง เป็นต้น

บริการของเราประกอบด้วย

  • การตรวจสอบและทดสอบระหว่างการก่อสร้าง
  • การตรวจสอบโดยใช้การประเมินความเสี่ยง (RBI)
  • การเตรียมเอกสารแผนการตรวจสอบ (ITP)
  • การวิเคราะห์ความเสียหาย
  • การตรวจสอบและทดสอบในระหว่างใช้งาน (In-service Inspection/NDT)

โดยการตรวจสอบและทดสอบมุ่งเน้นให้อุปกรณ์มีความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาการใช้งาน

  

Upstream and Downstream sector of Oil and gas Service located on onshore and offshore fields. During the construction, Operation and Turnaround of Upstream and Downstream sector of Oil and gas. Qualitech provides the service for all plant component and equipment such as Pressure vessel, Heat exchanger , Column, Drum, Piping, Valve, Pipeline etc.

Our services 

  • Inspection and testing during construction
  • Risk Base Inspection Program
  • Create Inspection and Test plan for all plant component.
  • Failure analysis for damaged parts.
  • In-service inspections and testing

We focus on testing and full inspection of the plant components and equipment for safety, functionality and durability.