การทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นพื้นฐาน (Conventional NDT Inspection) Conventional Non-Destructive Test

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) มีการให้บริการทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นพื้นฐาน (Conventional NDT Inspection) ประกอบด้วย

การทดสอบโดยการถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic Test - RT)

การทดสอบโดยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test - MT)

การทดสอบโดยสารแทรกซึม (Dye Penetrant Test - PT)

การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Test - UT)

การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี (PMI)

การทดสอบความแข็ง (Hardness Test)

การทดสอบหาค่าเฟอไรท์ (Ferrite Test)

การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (High Voltage Holiday Test)

 

 

Radiographic Test (RT)

Magnetic Particle Test (MT)

Dye Penetrant Test (PT)

Ultrasonic Test (UT)

Positive Material Identification (PMI)

Hardness Test

Ferrite Test

High Voltage Holiday Test