เทคนิคการโรยตัวด้วยเชือกสำหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (Rope Access for Inspection and Maintenance) Rope Access for Inspection and Maintenance

1. เทคนิคการโรยตัวด้วยเชือก เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เป็นเทคนิคใหม่ที่นิยมนำมาใช้แทนการตั้งนั่งร้านเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่อยู่สูงหรือเข้าถึงยาก และทีมงานยังสามารถทำงานได้เต็มที่ โดยต้องได้รับการรับรองจาก IRATA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. เร็วและปลอดภัย - ข้อได้เปรียบของการใช้เทคนิคการโรยตัวด้วยเชือกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและความรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงหรือออกจากพื้นที่ที่เข้าถึงยากและยังทำงานต่อไปได้ เป็นวิธีที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อการทำงานอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

3. เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งการตรวจสอบ การซ่อมบำรุง การทำสี การแกะ หรือประกอบอินซูเลชั่น

 

1. Rope Access technique It is a technique used to access hard-to-reach areas. It is a new technique that is commonly used instead of scaffolding to access high or hard to reach areas. And the team can still work to the fullest. It must be certified by IRATA, an internationally recognized body.
 
2. FAST AND SAFE - The advantage of using rope rappelling techniques mostly comes down to safety and speed of work. This allows operators to access or leave hard-to-reach areas and continue to work. It is a method that has the least impact on other functions. nearby area
 
3. It is a tool that can be used in a variety of applications. including inspection, maintenance, coloring, removing or assembling the insulation.