การทดสอบ Magnetic Particle Test คืออะไร ?

 

การทดสอบโดยอนุภาคแม่เหล็ก (MT ) เป็นวิธีการทดสอบ โดยอาศัยการเหนี่ยวนำจากไฟฟ้ากระแสตรง (DC Current) หรือไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Current) ตรงบริเวณที่จะทดสอบ วิธีทดสอบสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ แบบเห็นด้วยตาเปล่า ( color contrast ) และ แบบใช้แสง Black Light ( Fluorescent ) ทดสอบเพื่อหาความไม่ต่อเนื่อง รอยบกพร่องที่อยู่บนผิวและใต้ผิวของชิ้นงาน สามารถใช้ทดสอบได้กับวัสดุที่เป็นแม่เหล็กดูดติด (Ferromagnetic) เท่านั้น เช่น seams,laps , grinding cracks ,quenching crack

วิธีที่ใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็กสำหรับการตรวจสอบด้วยวิธี MT

1. Alternating current electromagnetic yoke เป็นเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบกระแสสลับ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ ให้มีสภาพเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมา และสร้างสนามแม่เหล็กต่อไปยังชิ้นงานที่ต้องการจะทดสอบ

2. Permanent magnetic yoke เป็นแม่เหล็กถาวร มีความสามารถในการรักษาหรือยึดสนามแม่เหล็กที่ใช้จำนวนมาก สามารถสร้างแรงยกได้อย่างน้อย 18 กิโลกรัม ข้อได้เปรียบของการดึงดูดโดยใช้แม่เหล็กถาวรสำหรับ MPI คือสามารถพกพาได้

ข้อดีของการทดสอบแบบ MT 

  • เป็นการทดสอบที่น่าเชื่อถือ ในการตรวจหาความไม่ต่อเนื่องบนวัสดุ
  • การทำความสะอาดก่อนเริ่มงานไม่สำคัญมาก เมื่อเทียบกับการทดสอบโดยสารแทรกซึม
  • เป็นการทดสอบที่ง่ายและรวดเร็ว
  • ค่าใช้จ่ายในการทดสอบไม่สูง

 

 

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านการบริการงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) รวมถึงการให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third party engineering service) ให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมาย