งานตรวจสอบท่อในอุตสาหกรรม มีความสำคัญอย่างไร

 

ระบบท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม มีระบบการทำงานที่สำคัญ ประกอบด้วย วาล์วที่ใช้ควบคุมการทำงานของไหล เส้นท่อที่เป็นตัวกลางในการขนถ่าย รวมการไหลและกระจายในเส้นท่อ , เครื่องมือวัดสำหรับตรวจสอบการทำงานของของไหล นอกจากนี้ ยังมีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อ ได้แก่ การประกอบท่อให้เชื่อมติดกัน การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ ฉนวนกันความร้อนและความเย็น การออกแบบระบบท่อ จะต้องคำนึงถึงการใช้งานตามความเหมาะสมของงานแต่ละประเภทนั้นๆ ประกอบด้วย อุณหภูมิ , ความดัน , ความเข้มข้น , ชนิดของไหล อัตราการไหล , สภาพความเป็นกรด-ด่าง และการกัดกร่อน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่ทำงานในด้านระบบท่ออุตสาหกรรม จะต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญ ในงานด้านนี้ เข้าใจองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของระบบท่อ ทำให้การวางแผนงาน และการบำรุงรักษาระบบท่อ มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

ระบบท่อ รวมถึงวาล์วและข้อต่อต่างๆ อาจเกิดปัญหาการกัดกร่อนภายในจากสารเคมี หรือภายนอกจากสภาพแวดล้อม เช่น การกัดกร่อนใต้ฉนวน หรือใต้ที่ยืดท่อ เป็นต้น ความเสียหายของท่ออาจทำให้เกิดความสูญเสียที่ร้ายแรงได้ จึงควรป้องกันโดยการหาสาเหตุของความเสียหาย โดยใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและเทคนิคที่ถูกต้องในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระบบการทำงาน รวมไปถึงป้องกันการเกิดความสูญเสียที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งการตรวจสอบระหว่างใช้งาน และระหว่างหยุดใช้งาน ในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของท่อ แล้วนำมากำหนดมาตรการ การป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดคิดได้ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบท่อ ทำเพื่อให้มั่นใจในความแข็งแรงสมบูรณ์ของท่อ เเละยืดอายุการใช้งานของท่อ

 

 

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านการบริการงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) รวมถึงการให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third party engineering service) ให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมาย