วิธีตรวจสอบตามความเสี่ยง RBI ตัวช่วยสำคัญในการบำรุงรักษาโรงงานอุตสาหกรรม

 

วิธีตรวจสอบตามความเสี่ยง RBI   เป็นวิธีการตรวจสอบเชิงปริมาณ สำหรับการสร้างโปรแกรมการตรวจสอบ โดยใช้วิธีการตามความเสี่ยงสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน คงที่ รวมไปถึงภาชนะรับแรงดัน ท่อ ถัง อุปกรณ์ระบายแรงดัน (PRD) และท่อแลกเปลี่ยนความร้อน โดยทั่วไปการคำนวณความเสี่ยง RBI จะพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ 2 ประการดังต่อไปนี้

1.โอกาสในการเกิดความเสียหาย (POF) เป็นการคำนวณสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง โดยตรวจสอบกลไกความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ วิธี POF จะวิเคราะห์ทุกพื้นที่ที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหาย

2.ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (COF) คือ ผลที่ตามมาของความล้มเหลว ที่เกิดจากกลไกหรือส่วนต่างๆ ของระบบที่ผิดพลาดหรือเสียหาย COF คือ การจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ความเสียหาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

  • ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย
  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผลกระทบทางธุรกิจ

ประโยชน์ของการตรวจสอบตามความเสี่ยง RBI

  • ช่วยประหยัดต้นทุนในการตรวจสอบได้ดีกับองค์กร
  • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบำรุงรักษาที่เหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์
  • เทคนิคที่ยืดหยุ่นสามารถปรับปรุง และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ลดความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
  • เพิ่มความพร้อมของโรงงานและลดการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน

 

 

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านการบริการงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) รวมถึงการให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third party engineering service) ให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมาย