HEALTH & SAFETY HEALTH & SAFETY

นโยบายคุณภาพและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                

                    บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ระบบห้องปฎิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ซึ่งบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายฯ ที่กำหนด ดังต่อไปนี้

1.  ดำเนินการตรวจสอบ / ทดสอบ / บริการทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบตามวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ มาตรฐานระดับประเทศ
     หรือมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด  เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง

2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณภาพของงานตรวจสอบ / ทดสอบ / บริการทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
     ตรงเวลา และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

3.  มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ด้วยความเป็นกลาง และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ
     อย่างต่อเนื่อง

4.  บุคลากรดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากความกดดันทางด้านการค้าและความกดดันอื่นทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีมาตรการป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับและสิทธิ์ต่าง ๆ
     ของลูกค้า

5.  ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการงานบริการตรวจสอบ / ทดสอบ / บริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการบริการของห้องปฏิบัติการ
     ทดสอบอย่างต่อเนื่อง

6.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซื้อ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

7.  ดำเนินการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยศึกษาและประเมินความเสี่ยงภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
     เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บและภาวะทุพลภาพเกี่ยวกับการทำงาน และป้องกันผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8.  การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 

 

                    นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม 2563  เป็นต้นไป 

                       

Quality and Occupational Health and Safety Management Systems Policy                

                    Qualitech Public Company Limited has obtained Quality Management System as ISO 9001 and The Competence of Testing and Calibration Laboratories

System as ISO/IEC 17025 and Occupational Health and Safety Management Systems (ISO 45001). The company’s progress to achieve our policy is as follows.

1. Systematically Inspection/Testing and Industrial Cleaning Service in compliance with international and domestic standards or customers’ standards to achieve
    accurate testing results.

2. Encourage staff professionalism for quality, promptness, and punctuality of the inspection/testing and Industrial Cleaning Service to ensure customer
    satisfaction.

3. Dedicated to following the ISO/IEC 17025 Laboratory Testing Standard with impartiality and continue to improve the effectiveness of the laboratory testing
    quality system.

4. Personnel proceed independently from trade pressure and other pressures (internal and external pressures) Including preventive measures the confidential
    information and various rights of customer.

5. Continuously improve effectiveness of Inspection/Testing and Industrial Cleaning Service management systems and service of laboratory.

6. Has a good relationship with vendors to enhance efficiency in procurement to satisfy buyer or user.

7. Proceed Management of Occupational Health and Safety systems by studying and making risk assessment in accordance with related laws and requirements
    of Occupational Health and Safety Management Systems for the prevention of work-related injury and ill health  and protect stakeholders.

8. Perform the above management while taking internal and external stakeholders into account.

 

                    This policy is effective from 15 May 2020