WELCOME TO QUALITECH WELCOME TO QUALITECH

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านการบริการงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) รวมถึงการให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third party engineering service) ให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมาย
 

Subsidiary Company

 

    

Qualitech Public Company Limited undertakes the business in the safety engineering field by providing Non-Destructive Testing, Inspection and Certification services and engineering advices as an independent third party engineering service provider to various organizations in order to test and evaluate equipment against international standards and requirements specified by the clients, including legal requirements.

 

Subsidiary Company

 

  

งานบริการ OUR SERVICES

บริษัทฯ ให้บริการ Inspection กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็น กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน The company provides services to both domestic and international customers. The majority of its customers are companies in energy industry

ข่าวล่าสุด LASTEST NEWS

ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน Whistle-blower

เราให้ความสำคัญในการสร้างช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากเราได้รับข้อร้องเรียนที่มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ We have dedicated to put in place measures for whistleblowing and complaint-filing against wrong doing, violations of the code of conduct, or dubious behavior implying fraud or malfeasance by those within Qualitech, to ensure Good Corporate Governance. If the complaints were receives about possible violations, an investigation panel of representatives of agencies with no interests in such matters will be set up to deliberate and take due actions.