นักลงทุนสัมพันธ์ Investor

ชื่อบริษัท : บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : QLT
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000220
ทุนจดทะเบียน : 98,568,485.00 บาท
ทุนชำระแล้ว : 98,568,485.00 บาท
 

 

Company Name : QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
Securities Name : QLT
Company’s registration No. : 0107550000220
Authorized Capital : 98,568,485.00 บาท 
Paid-up Capital :  98,568,485.00 บาท