ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เรื่อง      ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เรียน     ท่านลูกค้า/คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

 

            ด้วยบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติสำหรับบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) โดยได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) แล้วนั้น

            ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านรวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมทั้งขอความร่วมมืองดการเสนอหรือมอบของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด โดยบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) น้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่านด้วยการร่วมมือกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันตลอดไป

            บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และถือโอกาสขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

เรื่อง      ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เรียน     ท่านลูกค้า/คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

 

            ด้วยบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติสำหรับบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) โดยได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) แล้วนั้น

            ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านรวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมทั้งขอความร่วมมืองดการเสนอหรือมอบของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด โดยบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) น้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่านด้วยการร่วมมือกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันตลอดไป

            บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และถือโอกาสขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)