ประมวลภาพโครงการบริจาคโลหิตประจำปี 2559 ประมวลภาพโครงการบริจาคโลหิตประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาพยาบาล

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเลือด

อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาพยาบาล

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเลือด

อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับพนักงาน