มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Precautionary Measures and Guidelines for shareholders to attend 2020 Annual General Meeting of Shareholders under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19)