การเข้าดูข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 ผ่านระบบ QR-Code การเข้าดูข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 ผ่านระบบ QR-Code

ตามที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในปี 2562 ได้มีการจัดทำรายงานประจำปีผ่านระบบ QR-Code
             บริษัทฯ จึงขอแนะนำวิธีการเข้าอ่านข้อมูลผ่านระบบ QR-Code
 
ตามที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในปี 2562 ได้มีการจัดทำรายงานประจำปีผ่านระบบ QR-Code
             บริษัทฯ จึงขอแนะนำวิธีการเข้าอ่านข้อมูลผ่านระบบ QR-Code