กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล Determination of date of the 2022 Annual General Meeting and dividend payment