งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) Financial Statement Quarter 3/2020