บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตร บริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำไตรมาส 2 ปี 2559

ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

 

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตร บริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำไตรมาส 2 ปี 2559

ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559