ควอลลีเทค (QLT) ประกาศผลประกอบการปี 2560 ควอลลีเทค (QLT) ประกาศผลประกอบการปี 2560

“นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการปี 2560 มีรายได้รวม 428.90 ล้านบาท ลดลง 4.49% และมีกำไรสุทธิ 26.39 ล้านบาท ลดลง 40.79% เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 ความต้องการงานบริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายยังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม    บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยเพิ่มการให้บริการใหม่และธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ประกอบกับการลดต้นทุนการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากสัญญาณการเพิ่มขึ้นของการลงทุนประเภทโครงการในกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมีและพลังงาน รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้รับงานตรวจสอบท่อก๊าชธรรมชาติ เส้นที่ 5 (ส่วนที่ 1) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกทั้งได้มีการเพิ่มประเภทการให้บริการใหม่และธุรกิจใหม่ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น นายสรรพัชญ์กล่าว ”

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.35 บาท โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ร่วมกับการลงทุนในปี 2561 และรวมถึงกำไรคงเหลือที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ส่วนที่เหลือจะจ่ายอีก 0.30 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดวัน Record Date ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561

“นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการปี 2560 มีรายได้รวม 428.90 ล้านบาท ลดลง 4.49% และมีกำไรสุทธิ 26.39 ล้านบาท ลดลง 40.79% เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 ความต้องการงานบริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายยังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม    บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยเพิ่มการให้บริการใหม่และธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ประกอบกับการลดต้นทุนการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากสัญญาณการเพิ่มขึ้นของการลงทุนประเภทโครงการในกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมีและพลังงาน รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้รับงานตรวจสอบท่อก๊าชธรรมชาติ เส้นที่ 5 (ส่วนที่ 1) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกทั้งได้มีการเพิ่มประเภทการให้บริการใหม่และธุรกิจใหม่ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น นายสรรพัชญ์กล่าว ”

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.35 บาท โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ร่วมกับการลงทุนในปี 2561 และรวมถึงกำไรคงเหลือที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ส่วนที่เหลือจะจ่ายอีก 0.30 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดวัน Record Date ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561