หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า The criteria for shareholders to propose agenda in advance and/or nominate candidates to be elected as Directors at the 2022 Annual General Meeting of Shareholder

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า

Click Here

The criteria for shareholders to propose agenda in advance and/or

nominate candidates to be elected as Directors 

at the 2022 Annual General Meeting of Shareholder

Click Here