บริษัท ควอลลีเทคฯ ร่วมสร้างองค์ความรู้แก่สถานศึกษา เปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน NDT เสริมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาอาชีวะ บริษัท ควอลลีเทคฯ ร่วมสร้างองค์ความรู้แก่สถานศึกษา เปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน NDT เสริมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาอาชีวะ