หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น Invitation Letter to The Extraordinary Shareholders’ Meeting