กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล Determination of date of the 2021 Annual General Meeting and dividend payment