ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563 Declaration of Interim Dividend Payment 2020