งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) Financial Statement Yearly 2020 (Audited)