รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 The minutes of Annual General Meeting 2020