ธุรกิจของบริษัท Company Business

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third party engineering service) ซึ่งหมายถึงการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการทางวิศวกรรมของบริษัทประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. การทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) หมายถึง การใช้กรรมวิธีการค้นหารอยบกพร่องหรือความผิดปกติของชิ้นงาน โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงาน เช่น การทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยอนุภาพแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม ร่วมถึงการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี่ขั้นสูงต่างๆ

2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการทดสอบโดยไม่ทำลาย โดยใช้วิธีการทดสอบประเภทต่างๆ รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และประมวลผลการทดสอบพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปว่าชิ้นงานนั้นๆมีสภาพเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือไม่ การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายสำหรับถังบรรจุก๊าซ LPG NGV ถังน้ำมัน ระบบท่อ หม้อน้ำ และถังขนส่งน้ำมันและสารเคมี เป็นต้น 

3.การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Test) เป็นการทดสอบเพื่อให้คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุต่างๆ เช่นการรับแรงดึง แรงกด แรงดัน และแรงกระแทก การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะ และการหาส่วนผสมทางเคมี ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติที่สำคัญของเนื้อโลหะในด้านความแข็งแรง และการต้านการกัดกร่อนประเภทต่างๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน  โรงงานปิโตรเคมี  โรงแยกก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร  รวมทั้งผู้ใช้ถัง เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย  เช่น หม้อน้ำ  เครน ถังก๊าซถังบรรจุสารเคมีอันตราย และถังรับแรงดันสูงอื่นๆ เป็นต้น

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มเจ้าของโครงการ กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายการประกอบธุรกิจที่ต้องแข่งขันกับเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตลาดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อปรับตัวให้ทันสมัย สามารถรองรับตลาดงานได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขยายธุรกิจและบริการใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายพันธมิตร พร้อมกับการขยายฐานธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อต่อยอดกิจการของบริษัทฯ ให้เกิดการพัฒนาที่แข็งแกร่งและมั่นคงอย่างไม่หยุดยั้ง

 

Qualitech Plc. Operates the business as an independent third party engineering services provider i.e. testing and giving engineering advices to meet the international standards, for various organizations on the purpose of inspection or quality assessment in accordance with the international standards as specified by the clients. The Company’s of engineering services can be divided into 3 parts:

1. Non-Destructive Testing means the method of finding defects or malfunctions in the object without causing any damage to them. It includes radiography, ultrasonic, magnetic particle, dye and liquid penetrant test, and other advanced tests.

2. Inspection and Certification is a continuous or add-on process from the Non-Destructive Testing by using different testing methods, including non-destructive testing, to inspect objects and evaluate as well as issuing reports certifying the serviceability of the tested samples with a conclusion to ensure the suitability for usage. Inspection and certification includes, for instance, inspection and certification pursuant to the laws for LPG and NGV tanks, piping, boilers, fixed tanks oil storage tanks, and fuel & chemical transportation tanks.

3. Mechanical Test is a test that determines the physical and chemical property of materials such as tenacity against stress, pressure, acute force insertion, metal particle structure, and chemical components which affect the key property of the metal in term of strength and deterioration.

The Company provides services to both domestic and foreign clients. The Company’s main clients are businesses in the energy industry and petrochemical such as power plants, oil refineries, petrochemical plants, gas separation plants, gas filling plants and plants for manufacturing and installing machinery equipment; as well as users of tanks, machinery, equipment which must be inspected in accordance with the law to ensure safety such as boilers, cranes, dangerous gas tanks and high pressure tanks.

The clients for non-destructive testing, inspection and certification and those of mechanical test can be distinguished. 90 per cent of the non-destructive testing clients belong to a group of project contractors which the Company is their subcontractors for NDT service. For inspection and certification, 70 percent of customer is a direct owner of the project who regularly run annual factory test, during major maintenance, and inspection and certification to comply with the regulations. The customer group for mechanic testing are equally both project contractors and project owner.