หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น The criteria for shareholders

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า

 

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

         2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ 

         2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หากเป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
 
3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 

4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1  ขั้นตอนในการเสนอ

(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก.
รายละ 1 ชุดและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน  และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
 
(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำแบบ  ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม  พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน
 

4.2   เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
 
(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 
(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 
(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 
(5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ หรือ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัทฯ  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 
(6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 
(7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 
4.3   การพิจารณา
 
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น   หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
 
(2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 
(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล 
 

5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5.1   ขั้นตอนในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ  ได้แก่   สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน  หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด  
 
(2) กรณีที่ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด  และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน  และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
 
(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า  1  รายชื่อ  ให้จัด
ทำแบบ  ข. 1 ชุด  ต่อ 1 รายชื่อและลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน

 

 5.2   คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ

(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
 
(3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  เพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
 

5.3   การพิจารณา

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 
(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

 

6. ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้

6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท   
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :-

นายคมจักร รัตคาม    เลขานุการบริษัท

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่  21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

 

6.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทร.  038 691 408-10 , 086 347 8960

 

7. ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและชื่อบุคคล

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563 – 31  ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองจดหมายเป็นสำคัญ

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น ปี 2564 

2. แบบฟอร์มการเสนอวาระ แบบ ก. ปี 2564 

3. แบบฟอร์มการเสนอวาระ แบบ ข. ปี 2564 

 

Qualitech Public Company Limited

The criteria for shareholders to propose agenda in advance and/or

nominate candidates to be elected as Directors

at the 2021 Annual General Meeting of Shareholder
 

1. Objectives
Qualitech Public Company Limited (The “Company”) realizes the rights and equitable treatments to all shareholders and the practice of Good Corporate Governance. The Company therefore would like to invite shareholders to participate in proposing agenda in advance and/or candidates to be elected as directors in advance for the 2021 Annual General Meeting of Shareholder by following company’s criteria. 
 
2. Qualification of shareholders
Shareholders wishing to propose agenda and/or candidates to be elected as directors must possess the following qualifications:
 
1. Being a shareholder or group of shareholders with holding not less than 5 percent of total voting rights of the Company 
2. Holding the shares at least 12 months continually prior to the date of proposing agenda and/or candidates to be elected as Company Directors.
 
3. The related documents
 
3.1. The evidence of shares holding such as share certificate, certificate of shareholding from securities company or Thailand Securities Depository Co., Ltd. If it is a copy, it must be certified as true and correct.
 
3.2. Shareholder identification
- In case of Individual shareholder
A certified copy of the shareholder valid Identification Card or Passport (for foreigners) of the authorized signature. 
- In case of Juristic Person
A certified copy of juristic person certificate within 6 months and a certified copy valid Identification Card or Passport (for foreigners) of the authorized signature. 
 
4. The criteria for proposing agenda 
4.1. Process for proposing agenda 
1. Completely fill in and sign the Agenda Proposal Form (Form A) and attach required documents as stated above.
2. In case a group of shareholders wishes to propose agenda, each shareholder must individually fill in and sign Form A. All documents should be gathered into one set and identified one person to be contact person with the Company.
3. In case a shareholder or group of shareholders would like to propose more than 1 agenda, each shareholder individually fill in and sign Form A, one set of documents for one agenda. All documents should be gathered into one set and identify one person to be the contact person with the Company.
4.2. The proposal that will not be placed on the Agenda
1. Proposal proposed by shareholders who are not qualified as stipulated in [2], unable to provide complete and correct information and evidence, or not able to propose on the time set forth.
2. Proposal is about normal business operation and allegation made by shareholders which do not present reasonable cause to suspect the abnormality of the said business operation.
3. Proposal that is beyond authority of the Company to conduct in order to meet the expected outcome.
4. Proposal that have been previously proposed to Annual General Meeting of Shareholder during the past 12 months and were supported by less than ten percent of total voting rights of the Company. It is exceptional if the facts in the latter proposals are changed significantly from the previous one.
5. Proposal that violates to the laws, notifications, regulations, rules and procedure of government or authority or proposal that is not corresponding to the company objective, Articles of Association, resolutions of Shareholder Meeting and the principles of Good Corporate Governance.
6. Proposal that the Company has already been operated. 
7. Other matters, which are corresponding to notification of Capital Market Supervisory Board.
4.3.   Procedure
1. The Company’s secretary will consider the proposals in prior. If the information is complete, the Company’s secretary will propose to Board of Directors for consideration. The Board of Directors judgment is final.
2. The approved proposal will be contained in agenda of the 2021 Annual General Meeting of Shareholder and published in the Notice of the Annual General Meeting of Shareholder including the Directors’ opinion.
3. For disapproved proposal, The Company will inform in the agenda for acknowledgement in Annual General Meeting of Shareholder including reasons. 
 
5. The criteria for nominating candidate to be company’s director
 
5.1. The process for proposing candidate
Shareholders who possess all qualifications compliance with the mentioned principle can propose candidate to be company’s director, the process are:
1. Completely fill in and sign the Candidate Nomination Form (Form B.)  with signature and attach the required documents for consideration such as I.D Card or passport (for foreigners) and House Registration, educational certificate and the present working document or the latest with certification true and correct. In case of nomination more than 1 person, fill in the one form per one person.
2. In case of more than one shareholder want to nominate person to be elected as company’s director, each shareholder must individually fill in and sign Form B. All documents should be gathered into one set and identify one person to be the contact person with the Company.
3. In case a shareholder or group of shareholders want to nominate more than one person to be elected as company director, each shareholder must fill in Form B, 1 set per one candidate and sign signature documents. All documents should be gathered into one set.
 
5.2. Qualifications of Directors/Independent Directors
1. Be qualified and possess none of the characteristics prohibited under Act and the related Notification.
2. Be knowledgeable, capable and possess a variety of skills and working experiences that are beneficial to the Company.
3. Be capable of providing leadership, vision, ethic and being independent in making decision for the best interest of the Company and shareholders, and able to knowledge, capability and experiences for the business conduct and is truly interested in Company’s business.
 
5.3. Procedure
1. The Company’s secretary will consider in prior. If the information is complete, the Company’s secretary will propose to the Board of Directors for consideration. The Board of Directors judgment is deemed the matter comes to an end.
2. The approved person will be proposed in the agenda of Director Election in the 2018 Annual General Meeting of Shareholder and published in the Notice of Annual General Meeting of Shareholder including the Directors’ opinion.
3. For disapproved person, the Company will inform in the Annual General Meeting of Shareholder including reasons.
 
6. Channels for submitting the proposal 
Shareholder can submit the proposal through channels as follows:
 
6.1. Send signed documents and various evidences as supporting documents for Board of  Directors’ consideration by registered mail to:
 
Mr.Komjak Rattakham
The Company’s Secretary
Qualitech Public Company Limited
21/3 Banplong Road, Maptaphut,  
Muang, Rayong 21150
 
6.2. For further information required call the Company’s Secretary,
Tel.038 691 408-10 , 086 347 8960
 
7. The submission period
 
Shareholder can submit the proposal during October 1, 2020 to December 31, 2020 based on postmarked date on the envelope.

 

 

 

You can download documents below as follows:

2. Qualitech Public Company Limited 2021 Annual General Meeting of Shareholder Agenda Proposal Form (Form A)

3. Qualitech Public Company Limited 2021 Annual General Meeting of Shareholders Candidate Nomination Form (Form B)