หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า The criteria for shareholders to propose agenda in advance and/or nominate candidates to be elected as Directors at the 2023 Annual General Meeting of Shareholder

 

You can download documents below as follows:

2. Qualitech Public Company Limited 2023 Annual General Meeting of Shareholder Agenda Proposal Form (Form A)

3. Qualitech Public Company Limited 2023 Annual General Meeting of Shareholders Candidate Nomination Form (Form B)