ข้อมูลบริษัทย่อย Subsidiaries

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้

1.บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (QLTI)

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,250,000 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 10,250,000 บาท ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผลทางการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

2. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM)

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000 USD มีทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน  100,000 USD ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในประเทศพม่าและประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

                Qualitech has 2 subsidiaries as follows

1. QLT International Ltd. (QLTI)

Qualitech Plc. holds 99.99 per cent of QLTI which has registered and paid up capital amount of 10,250,000 Baht, and operates in both domestic and international engineering service, testing and inspection of agricultural products, and other related businesses.

 

2. Qualitech Myanmar Company Limited (QLTM)

Qualitech Plc. holds 80 per cent of QLTI which has registered capital amount of 200,000 USD and paid up capital amount of 100,000 USD ,operating in safety engineering service in Myanmar altogether with other related businesses.