ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ Investor Relations contact

นักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ 
โทรศัพท์ : 038-691-408-10
โทรสาร : 038-692-028
E-mail  : IR@qualitechplc.com

Investor Relations : Ms. Kunlanit  Sarapab
Tel. : 038-691-408-10
Fax : 038-692-028
E-mail  : IR@qualitechplc.com