ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ IR Contact

Investor Relations Contact : คุณกุลนิษฐ์ สารภาพ

Position : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Tel : 0-3869 -1408 ถึง 10

Fax :  0-3869-2028 

E-mail : info@qualitechplc.com

Investor Relations Contact : Ms.Kunlanit Sarapab

Position : Accounting and Finance Department Manager

Tel : (+66) 3869 1408-10

Fax : (+66) 3869 2028 

Email : info@qualitechplc.com