สิทธิของผู้ถือหุ้น shareholders’ rights

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม  รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้

5. บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

The Company is aware of and puts as priority the shareholders’ rights by not acting in any way to violate or deprive of the rights of the shareholders and by supporting the shareholders to exercise their rights. Basic rights of the shareholders consist of purchasing, selling or transferring of share, receiving profit of the Company, receiving sufficient information and data of the Company, participating the meeting, including voting in the shareholders’ meeting to remove director, appointing auditor, and participating in any matter that affects the Company, such as allocation of dividend, formulation or amendment of articles of association and memorandum of association, capital reduction or capitalisation, and approval of special programme.

In this regard, the Company will take the following actions to promote and facilitate the exercise of shareholders’ rights:

1. the Company tasks the Board of Director to issue written notification for shareholders’ meeting comprising sufficient information prior to the meeting at least 7 days. Alternatively, it shall be in accordance with the criteria specified by the Security and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand;

2. during each shareholders’ meeting, the Chairman of the meeting shall inform relevant rules of procedure of the meeting, including those relating to voting and allocation of sufficient time for the meeting;

3. shareholders are allowed to submit questions or suggestion prior to the meeting as well as to express their opinion and file the question before the meeting. The relevant directors and executives shall attend the shareholders’ meeting to answer the questions before the meeting;

4. where a shareholder cannot attend the meeting, the Company allows the shareholder to authorise independent director or any person to attend the meeting as a proxy;

5. the Company will record any important issue or opinion in the report of the meeting as a reference for the shareholders.