นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Anti-Corruption Policy

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของบริการเป็นสำคัญ และปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ภายใต้ค่านิยมในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ”  บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้นโยบายเดียวกัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม รวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นจะส่งผล

ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ในระยะยาว

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Qualitech Public Company Limited

Anti-Corruption Policy

Qualitech Public Company Limited (the “company”) conducts its business with fair and transparent competition strategy. We adhere to good quality of services, while strictly following relevant laws, under the business value of "correctness, safety, and quality priority". The company is aware of the importance of anti-corruption and dedicated to combating every form of corruption. Therefore, the Board of Directors has set the Anti-Corruption Policy to declare our commitment to anti-corruption. It is expected that all members of the company, including our stakeholders, demonstrate understanding towards anti-corruption under this same policy.

Directors, executives, employees of the company, subsidiaries, affiliated companies, or other companies under the company’s control, including affiliates of the company shall strictly adhere to this Anti-Corruption Policy.

The establishment of the Anti-Corruption Policy and principles of conduct, including establishment of internal control system, shall result in good corporate governance and transparency. The company is confident that this approach will benefit our stakeholders in the long run.

                       

                                                                        Announced on 8 November 2014

 

                                                                                 

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา  มอบให้ ให้คํามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้

Corruption means any types of bribery; an offering, promising, giving, pledging, demanding or accepting money, assets, or other inappropriate benefits from government officers, government agencies, private sectors, or responsible person either in direct or indirect action, so that such person can proceed or disregard his/her function in order to acquire, retain business, recommend specific company to an entity, or achieve any improper benefits in a business transaction. Exception shall be applied in case of laws, regulations, announcements, standards, local traditions, or business customs enabled to do so.

“ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด”

“Director, Management Team, and employees of the company, subsidiaries, affiliated companies, or other companies under the company’s control are prohibited from being involved in any type of corruption both in direct or indirect manner for him/herself, family, friends, or acquaintances, whether he/she is a bribe taker, giver, or provider, in monetary or non-monetary form with government agencies or private sectors that the company conducts business or communicates with. The Anti-Corruption Policy shall be strictly followed.”

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดี และให้ความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

 • สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงในอาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • กำกับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่
  กำหนดไว้

3. คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจในการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

5. พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

3.1   The Board of Directors is responsible for determining and approving the policy, as well as forming an effective system to support anti-corruption to affirm that all employees are aware of problems arising from corruption.

3.2     The Audit Committee is responsible for the following:

3.2.1   Revise financial and accounting reports, internal control, internal audit function, and manage risks that may link to corruption; so that such operations are concise, appropriate, effective, and conform to global standards.

3.2.2    Monitor anti-corruption policies and measures to ensure that the company complies with prescribed legal and ethical obligations.

3.3     The Executive Committee and the Management are responsible for determining the anti-corruption system, promoting, and encouraging anti-corruption policies conveyed to all staff and related parties. This also includes review of systems or measures in order to best adjust with changes in business, standards, laws and regulations.

3.4     Internal Auditor is responsible for auditing, assessing, and evaluating the business operations on whether they are accurate and comply with policies, guidelines, authorized actions, standards, laws, and regulations of reviewing agencies. This is to assure that the internal controls are sufficient and suitable for probable risk of corruption.

3.5     Employees shall perform their duties in compliance with this policy. If he/she has any questions or experiences any violation with this policy, he/she must report to their supervisor through reporting channels specified by the Whistleblower Procedures of the company.

1.  บททั่วไป

 • ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
 • บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท
 • ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่
  บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 • บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  ตระหนึกถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้
 • เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน พนักงานของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.5 ดังต่อไปนี้ 

2. การสนับสนุนทางการเมือง

 • การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง การสนับสนุนที่มิใช่ตัวเงินจะรวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงาน
 • บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
 • พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง

3. การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

 • การบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
 • การบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

4. เงินสนับสนุน

เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

 • เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
 • เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
 • ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องทำจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

5. การรับ ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

 • ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใด ๆ ผ่านการกระทำไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
 • เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
 • ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
 • เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
 • ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประกวดราคานั้น ๆ
 • เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่แผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

4.1  General

4.1.1   The Board of Directors, the Management Team, and staff of Qualitech Public Company Limited, subsidiaries and affiliated companies in every level shall follow the Anti-Corruption Policy and the company Code of Conduct by avoiding being involved with any course of corruption in both direct or indirect manner.

4.1.2   The Board of Directors, the Management Team, and staff of Qualitech Public Company Limited, subsidiaries and affiliated companies shall not be negligent of any corruption conditions involved directly with the company. All staff shall notify such acts to supervisors or the responsible person, and collaborate with relevant investigations. Any queries or questions shall be consulted with supervisors or the responsible person who monitors the company’s Code of Conduct compliance through the specified channels.

4.1.3   Qualitech Public Company Limited, subsidiaries and affiliated companies shall provide fairness and safeguard staff who refuse to be a part of or informs of corruption cases relating to the company by applying the policy of protecting complainants or persons cooperating in anti-corruption cases as stated in the Whistleblower Procedures.

4.1.4   A person who commits corruption is equivalent to misconduct in the company Code of Conduct. Such person shall be disciplined in accordance with the Qualitech Public Company Limited standard. Conviction by law may be applied in cases when such act violates the law.

4.1.5   Qualitech Public Company Limited, subsidiaries and affiliated companies shall be aware of the importance of dissemination, knowledge sharing, and communications with other people who are involved with or affect the company so that those parties shall conform effectively to the Anti-Corruption Policy.

4.1.6   In order to clarify operations with a high risk of corruption, all employees of Qualitech Public Company Limited, subsidiaries and affiliated companies in all levels shall carefully conduct operations set out in 4.2 to 4.5 as follows.

4.2  Political Contributions

4.2.1   Political Contributions means supporting political parties, individual politicians, or political candidates in forms of both monetary and non-monetary items, which include loaned or donated equipment in technological services for free, or a donation of an employee’s time. 

4.2.2   The company has implemented a neutral political policy. It shall not support or prefer any political party to a political party.

4.2.3   Employees have the right to participate in political activities under the provisions of the Constitution; but only on a personal basis. They shall not use the company’s assets, equipment, or tools for any political benefit. Such participation shall be done in a careful manner to prevent misunderstanding that the company supports or prefers a particular political party.

      4.3 Charitable Contribution, Donations and Aid Grants

       Charitable Contribution, Donations and Aid Grants may pose a risk to the company. Such activities often involve payment without tangible rewards, which may be used as an excuse or channel for corruption. Hence, the company specifies the following policies and guidelines, review process, and control description regarding charitable donations to avoid any hidden agenda.

4.3.1 It shall be proved that such donation is a true charitable activity with implementation to achieve project objectives. The activity shall bring about social benefits or meet corporate social responsibility (CSR) objectives.

4.3.2 It shall be proved that such donation is a true charitable activity, and has no benefits rewarding any person or organization. Exceptions include traditional honoring such as logo, company listing at a venue, or in media for public relations.

      4.4 Sponsorships

       Sponsorships are a tool to promote the company’s business. Unlike charitable donations, sponsorships may be undertaken for business purpose, the company’s brand or reputation. Risk exists since paying for such services or benefits is difficult to assess and monitor. Sponsored funds may also be linked to bribery. Therefore, policies and guidelines regarding funding, review process, and control description are specified as follows.

4.4.1 It shall be proved that those who request for such sponsorships truly run the activity with implementation to achieve project objectives. The activity shall bring about social benefits or meet corporate social responsibility (CSR) objectives.

4.4.2 It shall be proved that such sponsorships are provision of financial support or other benefits that can be calculated in monetary value, such as accommodation and food, etc., and has no benefits rewarding any person or organization. Exceptions include traditional business honoring.

4.4.3 To become a sponsor, a request form specifying the receiver’s name and objectives shall be submitted with all related documents to the company’s authorized person for approval, according to the company’s approval level.

4.5 Giving or Accepting Gifts, Assets, or Other Benefits

       The company is aware of the importance of building good relationships with business partners, which will bring continued success to the company. Employees are allowed to give or accept gifts and/or hospitality and/or other benefits to/from any person if all of the following conditions apply.

4.5.1 It is not a clear act to dominate, induce, or give in return to any person in order to gain advantage through an improper act, or it is not an obvious or latent exchange of gifts so as to gain aid or benefit.

4.5.2 It complies with the relevant laws.

4.5.3 It is a giving on behalf of the company, not the employees personally.

4.5.4 It is not a gift in a form of cash or cash equivalents (such as a gift certificate or voucher).

4.5.5 It fits the situation, for example, giving a minimal gift during traditional festivals such as Songkran festival, Chinese New Year, or New Year.

4.5.6 Type and value of the gift is reasonable and timely. For example, if the company is in the process of bidding, employees must not accept gifts or welcome services from participating companies.

              4.5.7 The giving is made openly.

Employees are allowed to accept gifts worth up to 2,000 baht. If he/she cannot refuse gifts worth more than 2,000 baht, they must notify their supervisors using the Gift Acceptance Reporting Form. Such gift shall be sent to the Human Resources Department to be given as reward to employees or donated to charity as appropriate.

1. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

 • พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
 • พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
 • พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
 • พบเห็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

2. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้

 • แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบที่  Email : audit_committee@qualitechplc.com
 • แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของกรรมการผู้จัดการ  Email : domdej@qualitechplc.com
 • แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินที่  Email : kunlanit@qualitechplc.com
 • แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่  Email : wimol@qualitechplc.com
 • แจ้งผ่านช่องทางบริษัท โทร. 038-691408-10 ต่อ 2401 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ทั้งนี้  หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน กรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง             

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทได้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้าคู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่านไว้เป็นอย่างดี

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร จะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใด คนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ได้โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

4. ขั้นตอนการดำเนินการสีบสวนและบทลงโทษ

 • เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวน ข้อเท็จจริง
 • ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
 • หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้กล่าวหา
 • หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของกรรมการผู้จัดการถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

5. การปกป้องดูแลพนักงาน

 • บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงนี้ จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายนี้
 • หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการโดยทันที และหากว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานตามนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตของบริษัท  

5.1 Subject Matter for Whistle-blowing

5.1.1   Seeing any acts of corruption involved with the company either directly or indirectly. For example, seeing personnel giving or receiving a bribe from a government officer or private sector.

5.1.2   Seeing any violations with the company’s regulations or any acts affecting the company’s internal control system which leads to doubt that such act may involve corruption.

5.1.3   Seeing any acts causing the company to lose benefits and destroying its reputation.

5.1.4   Seeing any violations of laws, morals, and the Business Code of Conduct.

5.2 Whistle-blowing or Complaint Channels

       The Board of Directors has appointed the Audit Committee to inspect whistle-blowing of suspicious acts of corruption in the Company, either directly or indirectly. Channels for reporting such matter have been specified in this policy.

       A whistle-blower shall report details of whistle-blowing or complaints. Name, address, and reachable telephone number of the whistle-blower shall also be given via the following channels.

       1. Email to the Audit Committee at: audit_committee@qualitechplc.com

       2. Email to the Managing Director at: domdej@qualitechplc.com

       3. Email to the Director of Accounting and Finance at: kunlanit@qualitechplc.com

       4. Email to the Director of Internal Audit: wimol@qualitechplc.com

       5. Call the company number at 038-691408-10 Ext. 2401 (Accounting and Finance Department).

       Should the whistle-blower or complainant report the Board of Directors or the Executive Committee, he/she shall send the complaint to the Audit Committee directly.

       People who are eligible for whistle-blowing or filing complaint about corruption are the company’s stakeholders, which include shareholders, customers, business competitors, creditors, government officers, communities, social sector, executives, and officers. The company shall treat all information of the whistle-blower as strictly confidential no matter which of the mentioned channels the whistle-blowing was reported.

 

5.3 Whistle-Blower and Confidentiality Protection

        In order to protect the rights of a whistle-blower or a person giving information who acts in good faith, the Company shall keep confidential the name, address, or any information indicative of the whistle-blower or the person giving information. The information provided by the whistle-blower or the person giving information shall also be confidential. Access to the information shall be limited to only those responsible for investigating whistle-blowing.

        If the complaint is filed, the Audit Committee and the Executive Committee shall have the duty to protect the whistle-blower or the complainant, the witness, and individual who provide information from any problems, dangers, or injustices arising from whistle-blowing, complaints, witnessing, or information sharing.

        The Managing Director may authorize any executive as a representative to use discretion in giving orders to protect the whistle-blower or the complainant, the witness, and individual who provide information. The authorized executive shall not be involved in the matter of whistle-blowing or the complaints either directly or indirectly (for instance, the accused shall not be a direct subordinate of the authorized executive).

        All personnel receiving the information due to their performing of duties relevant to a whistle-blower shall treat the information, the whistle-blower, and the documentary evidence of the whistle-blower and a person giving information as confidential. Disclosure of the information to any irrelevant persons is strictly prohibited except for the case where disclosure is required by law.

 

5.4 Investigation Process and Penalties

5.4.1   When receiving a disclosure from a whistle-blower, the Managing Director or the Audit Committee shall filter out the information and investigate into the truth.

5.4.2   During the investigation, the Managing Director and the Audit Committee may delegate to an agent (executive) the reporting of investigation progress to the whistle-blower periodically.

5.4.3   If the investigation reveals that the information or evidence leads to a belief that the accused has committed an act of corruption, the company shall provide the right for the accused to be informed of the allegation. The right for the accused to prove him/herself innocent by finding additional information or evidence that he/she was not involved in any act of corruption being accused of shall also be provided.

5.4.4   If the accused has truly committed an act of corruption, such corruption shall be deemed as an action against the Anti-Corruption Policy and the company’s Business Code of Conduct. Hence, the accused shall be subject to penalties according to the company’s disciplinary action. If such action on corruption is illegal, the wrongdoer may be penalized by laws. The disciplinary penalty of the company and the decision of the Audit Committee is considered to be final.

5.4.5   In case of a whistle blowing report, Directors or the Managing Director, the Audit Committee are responsible for receiving, collecting information, and investigating into the truth to report to the Board of Directors. The Board shall consider the case and specify punishment as it deems appropriate.

5.5 Employee Protection

5.5.1   The company assures that no employee shall be demoted, punished, or be affected by refusing a bribe even if such refusal could cause harm to the company’s business, or a new business opportunity to be missed. The company believes that this policy of not accepting bribes and corruption completely shall add value to the company. In addition, the company shall not allow any person to threaten, harass, or detain any employee who intends to comply with this policy.

If an employee believes that he/she has been threatened, harassed or detained, he/she shall report directly to an immediate supervisor or the Managing Director as soon as possible. If the case is not resolved, he/she shall report in accordance with the Whistleblower Procedures of the company.

1. พนักงาน

พนักงานทุกคนในบริษัทจะได้รับการสื่อสารให้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

 • บริษัทฯ จะนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตไปให้พนักงานอ่านและลงนามรับทราบนโยบาย
 • บริษัทฯ จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในสถานที่เด่นชัด ที่พนักงานในองค์กรคนสามารถอ่านได้
 • บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมายอีเล็คทรอนิกส์  (E-mail) เว็บไซต์บริษัทฯ www.qualitechplc.com รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
 • บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ให้แก่พนักงานใหม่ทุกครั้ง

2. ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย/ให้บริการ และผู้รับเหมา

บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมายึดมั่นในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัทฯ

6.1 Employees

       All employees in the company shall be informed of the Anti-Corruption Policy. Training shall be provided to the management and staff to ensure awareness of the importance of this policy. The following procedures shall be implemented.

6.1.1   The company shall distribute the Anti-Corruption Policy among employees to read and acknowledge.

6.1.2   The company shall post the Anti-Corruption Policy in a prominent place, so all employees can read it. 

6.1.3   The company shall publish the Anti-Corruption Policy via its various communication channels such as E-mail, company website: www.qualitechplc.com, Annual Report (56-1) and Annual Report (56-2).

6.1.4   The company shall provide training on the Anti-Corruption Policy to all new employees.

6.2     Representatives, business intermediaries, distributors / service providers, and contractors

            The company shall properly communicate the Anti-Corruption Policy to representatives, business intermediaries, distributors / service providers, and contractors upon the beginning of an initial business relationship and later on, as appropriate. The company encourages representatives, business intermediaries, distributors / service providers, and contractors to adhere to the same Anti-Corruption Policy.

ผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self-Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

The management team shall regularly conduct a control self-assessment (CSA), which covers risks of corruption. They shall also review existing risk management measures to ensure that the risk level is acceptable.

1. บริษัทฯ จะรักษาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชันซึ่งครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันด้านบัญชี การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้

2. ระบบการควบคุมภายในจะประกอบด้วยการควบคุมทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการความเสี่ยงจากคอร์รัปชันที่บริษัทอาจจะต้องเผชิญเป็นการเฉพาะ

3. การควบคุมทั่วทั้งองค์กรประกอบด้วย จรรณยาบรรณธุรกิจ คำแถลงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายใน นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การว่าจ้าง การกำหนดค่าตอบแทนและการลงโทษทางวินัย การมอบอำนาจและการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม การบันทึกและรายงานข้อมูลทางการบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องและเป็นจริง รวมไปถึงการควบคุมการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสและตรวจสอบได้

8.1     An effective internal control system, which includes balance and inter-account scrutiny, data storage, and business processes related to this policy, shall be maintained to prevent bribery and corruption.

8.2     The internal control system shall consist of an overall organizational control, including specific controls and procedures, which are designed to manage possible corruption risks of the company. 

8.3     The overall organizational control shall consist of the Business Code of Conduct, Anti-Corruption Announcement, review of the internal audit department, Human Resource Policy, including employment, setting compensation, disciplinary action, proper delegation and separation of duties, accurate and realistic accounting and financial information recording and reporting, and transparent and verifiable procurement process.

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักฐาน รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน

2. ค่าใช้จ่ายทุกประเภทต้องมีเอกสารประกอบ รวมทั้งการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือทำการตกแต่งบัญชี รวมทั้งต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงินเพื่อให้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

9.1 The company has a policy to adhere to standards, evidence, and applicable laws regarding accounting and financial reporting.

9.2 All types of expenditures must be documented. Storage and retention of the company’s information shall be in accordance with applicable laws and regulations.

9.3 False, misleading, incomplete, incorrect, or refurbished accounting records are not allowed. There shall be no off-balance sheet accounts to support or conceal inappropriate payments.

บริษัทฯ จะนำนโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหาการฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

This policy shall be implemented as a part of the company’s personnel management, including recruiting, training, evaluation, compensation, and promotion.

1. แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ    คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมและจะรายงานให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

11.1 Human Resource Department shall review this policy and submit any changes to the Audit Committee and Board of Directors for approval. HR Department shall also monitor, review, and provide suggestions to ensure the policy implementation. If any improvement is needed, it shall be implemented as soon as possible.

11.2 Internal Audit Department shall regularly inspect the internal control system and other processes to ensure anti-corruption effectiveness. The Internal Audit Department shall discuss the audit results with relevant parties regarding appropriate solutions and report to the management team and the Audit Committee.