รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Major Shareholder

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน หุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายสรรพัชญ์ รัตคาม 17,840,000 18.10
2 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 10,027,500 10.17
3 นายธวัชชัย ลิปิธร 4,719,520 4.79
4 น.ส.มณชญา ลัพธิกุลธรรม 4,660,835 4.73
5 น.ส.มนสิชา ลัพธิกุลธรรม 4,410,000 4.47
6 น.ส.ญาณกร รัตคาม 4,340,000 4.40
7 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 4,217,500 4.28
8 นายสุธิสาร สิริจันทรดิลก 4,042,500 4.10
9 น.ส.กมลนันท์ ลิปิธร 3,864,500 3.92
10 น.ส.วิมล แซ่เตียว 3,675,000 3.73
11 นางนวลนภา ลิปิธร 3,629,200 3.68
12 นายยุทธชัย สิริจันทรดิลก 3,364,315 3.41
13 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 2,635,055 2.67
14 น.ส.รัชนีวรรณ รวิรัช 1,680,000 1.70
15 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 1,609,034 1.63
16 น.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 1,519,700 1.54
17 นายอนุรักษ์ บุญแสวง 1,050,000 1.07
18 นายหาญเจต ลิขิตสินโสภณ 815,700 0.83
19 นางศันสนีย์ ช่อไม้ทอง 746,000 0.76
20 นายพงศรัตน์ ไกรเกรียงศรี 590,000 0.60
21 น.ส.ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย 555,000 0.56
22 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 553,165 0.56
23 น.ส.ญาณี จีระประภากาญจน์ 517,700 0.53

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่

13 มีนาคม 2561

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1,136

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.75

 

 

 

Major Shareholder

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 Mr.Sannpat Rattakham 17,840,000 18.10
2 Mr.Somchaan Lubtikultham 10,027,500 10.17
3 Mr.Thawatchai Lipitorn 4,719,520 4.79
4 Ms.Molchaya Lubtikultham 4,660,835 4.73
5 Ms.Molsicha Lubtikultham 4,410,000 4.47
6 Ms.Yannakron Rattakham 4,340,000 4.40
7 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 4,217,500 4.28
8 Mr.Sutisan Sirijandilok 4,042,500 4.10
9 Ms.Kamolnan Lipitorn 3,864,500 3.92
10 Ms.Wimol Saeteaw 3,675,000 3.73
11 Mrs.Nounnapha Lipitorn 3,629,200 3.68
12 Mr.Yuttachai Sirijandilok 3,364,315 3.41
13 Mr.Sumet Techachainiran 2,635,055 2.67
14 Ms.Rashaneewan Rawirach 1,680,000 1.70
15 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 1,609,034 1.63
16 Ms.Piyada Khunsongkeart 1,519,700 1.54
17 Mr.Anurak Boonsawhang 1,050,000 1.07
18 Mr.Hanjet Likitsophol 815,700 0.83
19 Mrs.Sansanee Chowdokmai 746,000 0.76
20 Mr.Pongsarat Krikriangsri 590,000 0.60
21 Ms.Doungchada Leekarunchai 555,000 0.56
22 Thai NVDR Company Limited 553,165 0.56
23 Ms.Yanee Jiraprapakarn 517.700 0.53

Overview As of

13/03/2018

Total Shareholders

1,136

% Shares in Scripless Holding

99.75