นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน Anti Corruption Policy

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัท) บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม (ถ้ามี) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดนิยาม ขอบเขตการบังคับใช้ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ มาตรการในการดำเนินการ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน และบทลงโทษ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

 1. นโยบายและการปฏิบัติ
 • ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
 • บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม
  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท
 • ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 • บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้
 • เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงานของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ถึงข้อ 6 ดังต่อไปนี้ 
 1. การสนับสนุนทางการเมือง
 • การสนับสนุนทางการเมือง  (Political Contributions) หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่
  ตัวเงินแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง การสนับสนุนที่มิใช่ตัวเงินจะรวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงาน
 • บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
 • พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง
 1. การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

 • การบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
 • การบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญญาลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 1. เงินสนับสนุน

เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

 • เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
 • เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
 • ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำเอกสารขออนุมัติ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท
 1. การรับ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

 • ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
 • เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน โดยอาจจัดทำเป็นของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท
 • ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
 • เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
 • ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคานั้นๆ
 • เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่แผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

 1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Qualitech Public Company Limited (Company), its subsidiaries, affiliates, or any other companies that the Company has control over (if any), firmly upholds the principles of conducting business with integrity, ethics, transparency, and social responsibility towards all stakeholders. This commitment reflects the Company's unwavering dedication and determination to combat corruption in all its forms.

The company has formulated an anti-corruption policy, including the establishment of definitions, enforcement boundaries, roles and responsibilities, accountability, best practices, operational measures, as well as mechanisms for raising awareness and protecting whistleblowers, and imposing sanctions. This serves as a clear framework for conducting business operations and progressing towards a sustainable organization.

 1. Policy and Conduct
 • The executives and employees of Qualitech Public Company Limited (Company), its subsidiaries, affiliates, or any other companies that the Company has control over, are required to adhere to the anti-corruption policy and business ethics of the company. They must not engage in any form of corruption, whether directly or indirectly.
 • The executives and employees of Qualitech Public Company Limited (Company), its subsidiaries, affiliates, or any other companies that the Company has control over, must not overlook, or remain indifferent when they encounter actions that fall within the scope of corruption associated with the company. They are required to report such incidents to the supervising authority or designated person in charge and cooperate in investigating the truth. If there are doubts or inquiries, they should consult the supervising authority or the designated person responsible for monitoring compliance with the company's code of conduct through the various specified channels.
 • The executives and employees of Qualitech Public Company Limited (Company), its subsidiaries, affiliates, or any other companies that the Company has control over, will ensure fairness and protection for employees who refuse, or report incidents of corruption associated with the company. This will be done through protective measures for whistleblowers or individuals who cooperate in reporting corruption, as specified in the company's policy on disclosure and complaint procedures, and through the protection of whistleblowers as outlined in the company's Whistleblower Procedures.
 • Individuals who engage in acts of corporate corruption are in violation of both the law and the ethics of the company. They will be subject to disciplinary action according to the regulations and provisions set forth by the company. Additionally, they may face legal consequences if their actions are deemed unlawful.
 • Qualitech Public Company Limited (Company), its subsidiaries, affiliates, or any other companies under its control shall recognize the importance of disseminating knowledge and promoting understanding among individuals who have responsibilities related to the matter or may impact the company in matters that require compliance with this anti-corruption policy.
 • To ensure clarity in handling high-risk matters related to the occurrence of corporate corruption, employees of Qualitech Public Company Limited (Company), and its subsidiaries, affiliates, or other companies under its control must exercise caution and comply with the provisions outlined in Sections 2 to 6 as follows:
 1. Political Contributions
 • Political contributions refer to both financial and non-financial support provided to political parties, politicians, or individuals running for political office. Non-financial support includes lending assistance or donating technological equipment or services without charge. It also encompasses the contribution of employees' working time.
 • The company has a neutral political stance policy, which prohibits any support or engagement in activities that favor or promote any specific political party.
 • Employees have the freedom to participate in political activities under the provisions of the Constitution. However, they must not covertly claim to represent the company or utilize any company property, equipment, or resources for personal gain in any political activities. If they choose to participate, they should exercise caution in any actions that could be misconstrued as the company providing support or endorsing any specific political party.
 1. Charitable Contribution, Donations and Aid Grants

Charitable contributions, donations, and aid grants may pose risks to the company as these activities involve spending money without receiving tangible returns and can be used as a pretext or avenue for corruption. To ensure that charitable contributions have genuine intentions, the company has established policies, guidelines, verification processes, and control mechanisms as follows:

 • Donations must be substantiated by evidence of actual charitable activities and efforts to support the success of the project's objectives, generating true benefits for society, or aligning with the objectives of socially responsible operations (Corporate Social Responsibility: CSR).
 • Donations must be proven to be purely charitable and not associated with providing benefits to specific individuals or entities, except for general acknowledgments such as displaying logos, announcing the company's name at event venues, or engaging in media publicity.
 1. Sponsorships

Sponsorships are a business promotion method used by a company, which differs from charitable donations. Sponsorships may have the objective of benefiting the company's business, brand, or reputation. However, they come with inherent risks as they involve paying for services or benefits that are difficult to measure and track. To mitigate these risks, the company has established policies, guidelines, verification processes, and control mechanisms for sponsorships as follows:

 • Sponsorships must be substantiated by evidence that the recipient has carried out activities aligned with the stated project and has contributed to the success of the project's objectives, generating genuine benefits for society, or aligning with the objectives of socially responsible operations (Corporate Social Responsibility: CSR).
 • Sponsorships must provide evidence that the funds or any other benefits that can be quantified, such as accommodations and meals, are not associated with providing compensation to specific individuals or entities, except for general acknowledgments as per common business practices.
 • As a sponsor, it is necessary to prepare approval documents that include the name of the recipient of the sponsorship funds and the objectives of the sponsorship, along with all supporting documentation. These documents should be submitted for review and approval by the authorized personnel within the company based on their level of authority.
 1. Receiving or giving gifts, souvenirs, or any other benefits.

The company recognizes that establishing good relationships with business partners is crucial to the continuous success of the company. Employees are allowed to give or receive gifts (Gifts) and/or welcome services (Hospitality) and/or other related expenses (Others) from any individuals, if they meet the following conditions:

 • It is not intentionally done to coerce, manipulate, or reward any individuals to gain any undue advantages through inappropriate actions or clear or covert exchanges for assistance or benefits.
 • It complies with relevant laws.
 • It is given on behalf of the company, not in the name of the employees, and may be in the form of corporate-branded souvenirs.
 • It is not in the form of cash or cash equivalents (e.g., gift cards or vouchers).
 • It is appropriate to the situation, such as giving small gifts during Songkran, Chinese New Year, or New Year's celebrations, which are considered customary practices.
 • The type and value are reasonable and properly presented according to customs. For example, in cases where the company is conducting a bidding process, employees must not accept gifts or welcome services from participating companies.
 • It is transparent and not concealed.

Employees are allowed to receive gifts with a value not exceeding 2,000 Baht. In cases where they are unable to decline and must receive gifts exceeding 2,000 Baht, they must report it to their supervisor using the gift receiving report form and submit the received gifts to the Human Resources division for use as employee rewards or for appropriate charitable donations.

 1. Conflict of interest

The company has controls and oversees transactions involving individuals with conflicts of interest, in accordance with the principles of good corporate governance, business ethics, and the regulations of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.