สารจากประธานกรรมการ Message from the Chairman of the Board of Directors

สารจากประธานกรรมการ

เรียน       ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน    
              

               ปี 2564 ถือว่าเป็นปีวิกฤติของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ที่ต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงจากการแข่งขันราคาในงานบริการหลักทั้งงานทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง ซึ่งขณะนี้ยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากงานก่อสร้างอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas) ปิโตรเคมี (Petrochemical) ภายในประเทศ ที่ชะลอตัวมาก่อนหน้าระยะหนึ่ง อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562 ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในรอบ 2 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโซนพื้นที่ที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ ทำให้งานบริการ ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ต้องหยุดการให้บริการลงและเว้นว่างนานครึ่งปี ทำให้รายได้หลักของบริษัทฯลดลงมากและขาดทุนในหลายไตรมาส บริษัทฯ จึงต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด พร้อมกับทำการปรับปรุงโครงสร้างทีมงาน ได้แก่ ยกเลิกสำนักงานสาขาที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยการลดจำนวนพนักงานและโอนย้ายพนักงานบางส่วนไปประจำที่สำนักงานศรีราชาและที่สำนักงานใหญ่จังหวัดระยอง และคาดว่าอาจจะหยุดการให้บริการงานล้างถังอุตสาหกรรม (Tank Cleaning) ที่ดำเนินงานมาไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วย

               ส่วนการดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศพม่า (Qualitech Myanmar Co., Ltd, QLTM) ก็เผชิญกับวิกฤติที่รุนแรงกว่าในประเทศไทย เพราะนอกจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต่อเนื่อง ทำให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากแล้วยังมีเหตุการณ์รัฐประหาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่คาดไม่ถึงอย่างฉับพลัน ส่งผลต่อการลงทุนและการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานจากน้ำมันและก๊าซหลายโครงการไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ต้องหยุดและบางบริษัทถอนตัวออกจากประเทศพม่า ทำให้ QLTM ดำเนินงานอย่างยากลำบาก ต้องปรับลดบุคคลากรและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ลดลง

               สำหรับการลงทุนไปสู่ธุรกิจประเภทอื่นนั้น ในปี 2564 บริษัท ควอลลีเทคฯ ได้จัดตั้งบริษัท คิวเอสอี จำกัด (QSE) เพื่อทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Power Purchase Agreement (PPA) โดยการติดตั้ง Solar Roof Top ให้กับลูกค้า แต่ธุรกิจนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นกัน ทำให้เป็นอุปสรรคในการติดต่อนำเสนองานแก่ลูกค้า มีผลให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจไว้ก่อน

               สำหรับบริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำกัด (Duwell Intertrade Co.,Ltd, DWI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำธุรกิจเป็นตัวแทนและนำเข้าเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในงานทดสอบและตรวจสอบนั้น มีผลกำไรในปี 2564 ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

               ในปี 2565 บริษัทฯ มีเป้าหมายและแผนงานมุ่งเน้นการให้บริการงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Test, NDT) ที่ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างหน่วยผลิตและกลั่นสำเร็จรูป (Module) ผู้รับเหมาก่อสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจส่งออกไปต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกหลายปี โดยจะใช้กลยุทธการรักษาคุณภาพและผลงานให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯจะพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ได้รับการรับรองทางวิชาชีพตามระบบสากลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับงานและความต้องการของลูกค้า ส่วนบริการงานตรวจสอบและรับรองตามกฎหมาย (Inspection and Certification) นั้น คาดว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาสูงยิ่งขึ้นต่อไปอีก บริษัทฯ มีแผนการปรับขนาดทีมงานให้เหมาะสมและเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพผลงานและบริการมากกว่าราคา ในขณะที่งานบริการตรวจสอบในโรงงาน (Plant Inspection Service) ได้เริ่มปรับตัวกลับไปสู่ภาวะก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยลูกค้ามีความต้องการรับบริการงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นการให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการงานบริการหลากหลายและครบวงจร

               ส่วนแผนงานของบริษัทฯ QLTM ในประเทศพม่านั้น บริษัทฯจะปรับขนาดการให้บริการให้สอดคล้องกับตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas) พร้อมกับติดตามความเคลื่อนไหวของการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งคาดว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาและเติบโตได้เช่นที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯใหญ่ของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้มีแผนลงทุนก่อสร้างทั้งคลังเก็บและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ ก่อสร้างระบบขนส่งทางท่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า ฯลฯ มีมูลค่าการลงทุนหลายหมื่นล้านบาท

               บริษัท ควอลลีเทคฯ ในปี 2565 มีแผนลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตทางธุรกิจให้มั่นคงต่อไป และเน้นย้ำงานบริการของทุกๆส่วนงานพนักงานทุกคนให้ตระหนักและปฎิบัติตามค่านิยมขององค์กรที่ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ” อย่างเคร่งครัด
เพื่อความคุ้มค่าในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

               ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้มอบความไว้วางใจและเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมให้บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันและเป็นผู้นำในงานการทดสอบและตรวจสอบของประเทศไทยต่อไป

 

                    (นายสมยศ เจียมจิรังกร)                                                                                    (นายสรรพัชญ์ รัตคาม)

                           ประธานกรรมการ                                                                                          ประธานกรรมการบริหาร                                                                                                  

 

 

Message from the Chairman of the Board of Directors

Dear Shareholders and related persons

           Since the end of 2019, the COVID-19 pandemic has had a wide-ranging impact on several business sectors, both directly and indirectly. Likewise, Qualitech Public Company Limited has been similarly impacted since the majority of trade partners are strictly conforming to the practice guidelines for preventing the spread of COVID-19 by reducing or putting on hold on-site activities. Myanmar is currently in lockdown affecting subsidiary operations, thereby greatly affecting the Company’s operating results.

             In 2020, the Company’s total income was 424.55 million baht, a 10.35 % decrease, and net profit at 31.83 million baht, a 37.51 % decline compared to the previous year. Despite the fact that the operating results did not meet the specified target due to the unpredictable events previously mentioned, the Company is determined to continually develop the organization, personnel, and operating system as planned. The plan covers an increase in new services, the creation of business alliance abroad, the development of a work system to strengthen efficiency and personnel for more knowledge and multi-skills so as to rotate work performance across work fields without having to replace or recruit more staff. As regards the objective of expanding into new business is still ongoing.In terms of social and communal responsibilities, the Company has conducted a scholarship project for primary youths in Rayong with good study records but lacking financial support. The first scholarship presentation was carried out during the middle of last year.   

         The Company is proud to obtain Thailand’s SMEs Reputation Awards 2019, being one of the ten organizations for Thailand’s Reputation Awards 2019 selected by Chulalongkorn University in October 2020.In addition, the Company received the letter of compliment from customers as pertains to safety at work with no accidents for several years in a row. The Company’s Certificate of Membership to Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) has been renewed – an award highlighting the determination to provide standard service under Good Corporate Governance.  

             As for 2021, the Company estimates that Non-Destructive Testing should recover owing to several upcoming projects in the country and module testing exported to foreign countries. Regarding Inspection and Certification, these have begun to recover slightly. However, due to the fierce competition, the operating results of this category is not expected to be outstanding. Mechanical and Metallurgical Testing has also been able to expand. However, subsidiaries in Myanmar are currently unable to provide any service as they’re currently in lockdown. Other significant work plans include business diversification, a major goal for consecutive years that aims to create diversity in providing services and disseminating business risk. In 2021, this work plan will be more actively pursued.  

            Lastly, on behalf of the Board of Committee, Qualitech Public Company Limited, I would like to express heartfelt thanks to all Executives and staff for their dedication and determination to drive the organization in such a challenging situation to the fullest efficiency. I also would like to thank all shareholders, trade partners, and stakeholders in every sector for their continual trust and support.

 

                                                                                                                                                                                          

Mr. Sannpat Rattakham   

Chairman of the Board of Directors

Chairman of the Executive Committee