สารจากคณะกรรมการบริษัท Message from Board of Director

สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สภาวะอุตสาหกรรมสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในปี 2560 ที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงชะลอการลงทุน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบยังต่ำกว่าจุดลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์และแจ้งไว้ก่อนนี้ ในขณะที่อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและแยกก๊าซ รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการขนส่งทางท่อยังคงมีความต้องการใช้บริการงานทดสอบโดยไม่ทำลายและงานตรวจสอบและรับรองอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมงานบริการที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้นมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นและรุนแรงกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะด้านราคาอีกทั้งงานทดสอบเชิงกลที่เป็นบริการใหม่ ซึ่งได้รับใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่บริษัทฯ เริ่มให้บริการในไตรมาส 2 ของปี 2560 ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้บางส่วนรวมถึงความต้องการบริการงานทดสอบฯ ในประเทศเมียนมาก็ชะลอตัวเช่นเดียวกับในประเทศไทย อันส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทฯอย่างไรก็ตามงานบริการการตรวจสอบสินค้าการเกษตรเพื่อการส่งออกที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2560 มีผลงานดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ผลงานโดยรวมของบริษัทฯ มียอดขาย 428.90 ล้านบาทลดลง 4.49% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ 26.39 ล้านบาท ลดลง 40.79% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2561 นี้ เนื่องจากจะมีการก่อสร้างและขยายโรงกลั่นน้ำมัน รวมถึงขยายกำลังการผลิตปิโตรเคมีในประเทศ ที่มีกำหนดการจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2-3 ของปีนี้ อีกทั้งงานบริการทดสอบฯในประเทศเมียนมามีสัญญาณที่ดีมากขึ้น เนื่องมาจากรัฐฯได้ให้สัมปทานการนำเข้าก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (LNG) แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายแล้ว ซึ่งคาดว่าจะทำให้งานบริการทดสอบฯมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่คาดว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ยังคงสูงอยู่ อาจทำให้ราคาค่าบริการปรับขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะใช้นโยบายการรักษาความสามารถของบุคคลากรและบริษัทฯอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้งานบริการมีคุณภาพดี ปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อประโยชน์ในระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทฯยังคงมีเป้าหมายที่จะขยายงานบริการไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น และจะหาบริการและ/หรือเทคนิคงานใหม่ๆ เข้ามาเสริม อีกทั้งจะหาโอกาสในการลงทุนและขยายศักยภาพของบริษัทฯ ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของรัฐฯ เรื่อง EEC: Eastern Economic Corridor หรือโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งแก่บริษัทฯ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ พร้อมเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และมีส่วนเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย


(นายนที บุญพราหมณ์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)
กรรมการผู้จัดการ

 

Message from Board of Director

Dear Shareholders,

The state of oil and gas survey and drill industry in 2017 saw a decrease in investment as the price of crude oil still lingers at lower than investment point as expected and communicated earlier. Meanwhile, oil and gas refinery industry, along with petrochemical industry and pipeline transportation industry continue to have demand for Non-Destructive Testing (NDT) and Inspection and Certification services. However, the competition in the market the company’s business operates is higher and more fierce than expected especially in term of pricing. Furthermore, the recent mechanical testing service as certified by ISO/IEC 17025 which started in quarter 2 of 2017 enjoys less than expect demand from customers. Demand for testing services in Myanmar also saw a sign of slowing down similarly to Thailand. These circumstances affect the performance of the company. However, agricultural product inspection service for export that the company started in 2017 perform better than expected. The overall performance of the company for 2017 is 428.90 Million Baht, a 4.49% decrease from prior year. The net profit for 2017 is 26.39 Million Baht, a 40.79% decrease from prior year.

For 2018, as there is a plan to build and expand oil refinery operation and petrochemical in the country which is due to start in 2-3 quarter this year, along with sign of improvement for demand of testing service in Myanmar as the state had recently granted many import concessions of LPG and LNG to various big companies, it is expected that there will be more demand for testing service. However, it is also expected that the competition in this area will remain high and cause obstacle to price increase for service provide. Nonetheless, the company will maintain the policy to retain the skill and capacity of our personnel to maintain our standard of service that offers good quality, standardize, correct, and impress our customer for long-term benefits.

For market extension, the Company has a plan to enter into neighboring countries, Myanmar is the first country and the rest will be on later phase.

Moreover, the company continues its plan to expand the service to foreign countries and continue to look for more service/technique to provide. The company will also look for more opportunity to invest and expand the company’s potential to other industry in order to coincide with the government’s investment policy; EEC: Eastern Economic Corridor currently undergone.

Lastly, the Board of Directors and all staff would like to express our gratitude toward all our shareholders and business partner, along with stakeholders in all area for being the part that contributes to our company’s strength and major support power for our company to be an organization with capacity to compete and create valuable performance and take part in overall improvement of the country.


(Mr.Natee Boonparm)
Chairman of the Board of Directors

(Mr. Sannpat Rattakham)
Managing Director