สารจากประธานกรรมการ Message from the Chairman of the Board of Directors

สารจากประธานกรรมการ

เรียน     ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน              

            การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID –19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจหลายภาคส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากบริษัทคู่ค้าส่วนใหญ่มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID –19 อย่างเคร่งครัด โดยลดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติงานหน้างานลงหรือหยุดไว้ ส่วนบริษัทย่อยในประเทศเมียนมา ก็ยังคงอยู่ในช่วง Lockdown ซึ่งได้ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมาก

            ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 424.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.35 และกำไรสุทธิ 31.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.51 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  แม้ว่าผลประกอบการจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  เหตุจากปัจจัยที่ไม่อาจคาดเดาได้ตามที่กล่าวข้างต้น แต่บริษัทฯ ก็ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร บุคลากร และระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านการเพิ่มชนิดบริการใหม่ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ การพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการทำงานที่หลากหลาย (Multi-Skill) เพื่อให้สามารถหมุนเวียนการทำงานข้ามสายงานโดยไม่ต้องรับพนักงานเพิ่มหรือทดแทน ด้านเป้าหมายในการขยายธุรกิจใหม่ ก็ยังดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับด้านการดูแลสังคมและชุมชน บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดระยองที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้ดำเนินการมอบทุนฯ ครั้งแรกไปแล้วเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา

            บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้รับ “รางวัลองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยปี 2562” (Thailand’s SMEs Reputation Awards 2019) โดยเป็น 1 ใน 10 องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้รางวัลในงานประกาศรางวัลองค์กรธุรกิจที่มี
ชื่อเสียงของประเทศไทยปี 2562 (Thailand’s Reputation Awards 2019) จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับหนังสือชมเชยจากลูกค้าในเรื่องการทำงานด้วยความปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องหลายปี และได้รับการต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีมาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

             สำหรับปี 2564 บริษัทฯ คาดการณ์ว่างานบริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) น่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากจะมีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลายโครงการ ทั้งในประเทศและงานตรวจสอบ Module ส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่วนงานบริการด้านการตรวจสอบและรับรอง (Inspection and Certification) ก็เริ่มฟื้นตัวบ้าง แต่ภาวะแข่งขันยังค่อนข้างสูง จึงคาดว่าผลประกอบการของกลุ่มงานนี้จะไม่โดดเด่น ส่วนงานบริการด้านการทดสอบทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical Testing) ก็ยังเติบโตได้ บริษัทย่อยในประเทศเมียนมา ก็ยังไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากยังคงอยู่ในช่วง Lockdown เช่นกัน แผนงานด้านอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญ คือ การขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทใหม่ ๆ  (Business  Diversification)   ซึ่งยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี   เพื่อสร้างความหลากหลายในการให้บริการและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยปี 2564 จะมุ่งเน้นแผนงานนี้มากขึ้น

             สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างหนักเพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจที่มอบให้กับเราอย่างต่อเนื่องตลอดมา


(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

 

Message from the Chairman of the Board of Directors

Dear Shareholders and related persons

           Since the end of 2019, the COVID-19 pandemic has had a wide-ranging impact on several business sectors, both directly and indirectly. Likewise, Qualitech Public Company Limited has been similarly impacted since the majority of trade partners are strictly conforming to the practice guidelines for preventing the spread of COVID-19 by reducing or putting on hold on-site activities. Myanmar is currently in lockdown affecting subsidiary operations, thereby greatly affecting the Company’s operating results.

             In 2020, the Company’s total income was 424.55 million baht, a 10.35 % decrease, and net profit at 31.83 million baht, a 37.51 % decline compared to the previous year. Despite the fact that the operating results did not meet the specified target due to the unpredictable events previously mentioned, the Company is determined to continually develop the organization, personnel, and operating system as planned. The plan covers an increase in new services, the creation of business alliance abroad, the development of a work system to strengthen efficiency and personnel for more knowledge and multi-skills so as to rotate work performance across work fields without having to replace or recruit more staff. As regards the objective of expanding into new business is still ongoing.In terms of social and communal responsibilities, the Company has conducted a scholarship project for primary youths in Rayong with good study records but lacking financial support. The first scholarship presentation was carried out during the middle of last year.   

         The Company is proud to obtain Thailand’s SMEs Reputation Awards 2019, being one of the ten organizations for Thailand’s Reputation Awards 2019 selected by Chulalongkorn University in October 2020.In addition, the Company received the letter of compliment from customers as pertains to safety at work with no accidents for several years in a row. The Company’s Certificate of Membership to Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) has been renewed – an award highlighting the determination to provide standard service under Good Corporate Governance.  

             As for 2021, the Company estimates that Non-Destructive Testing should recover owing to several upcoming projects in the country and module testing exported to foreign countries. Regarding Inspection and Certification, these have begun to recover slightly. However, due to the fierce competition, the operating results of this category is not expected to be outstanding. Mechanical and Metallurgical Testing has also been able to expand. However, subsidiaries in Myanmar are currently unable to provide any service as they’re currently in lockdown. Other significant work plans include business diversification, a major goal for consecutive years that aims to create diversity in providing services and disseminating business risk. In 2021, this work plan will be more actively pursued.  

            Lastly, on behalf of the Board of Committee, Qualitech Public Company Limited, I would like to express heartfelt thanks to all Executives and staff for their dedication and determination to drive the organization in such a challenging situation to the fullest efficiency. I also would like to thank all shareholders, trade partners, and stakeholders in every sector for their continual trust and support.

 

                                                                                                                                                                                          

Mr. Sannpat Rattakham   

Chairman of the Board of Directors

Chairman of the Executive Committee